​Đề xuất ban hành chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Ngày 12 tháng 4 năm 2023, Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã có Tờ trình số 35/TTr-UBND đề nghị xây dựng Nghị quyết ban hành chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. Trong đó có một số nội dung cụ thể như sau:
* Về sự cần thiết phải ban hành chính sách
Mặc dù, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp hữu cơ đã được Chính phủ ban hành tại Nghị định số 109/2018/NĐ-CP, tuy nhiên chủ yếu là áp dụng các chính sách đã được ban hành, như: chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn, chính sách liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm, chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn, chính sách hỗ trợ xúc tiến thương mại, v.v.; việc áp dụng để triển khai thực hiện hỗ trợ sản xuất nông nghiệp hữu cơ gặp nhiều khó khăn, vướng mắc do mỗi chính sách có đối tượng thụ hưởng, điều kiện thụ hưởng khác nhau.
Theo Nghị định số 109/2018/NĐ-CP của Chính phủ về nông nghiệp hữu cơ, chính sách đặc thù để hỗ trợ phát triển nông nghiệp hữu cơ chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp nhỏ, hợp tác xã, trang trại, hộ gia đình, nên không thu hút được các doanh nghiệp có năng lực, đầu tư vào sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn nên kết quả đạt được chưa tương xứng với quy mô sản xuất nông nghiệp của tỉnh.
Do vậy, việc ban hành chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai là yêu cầu cần thiết góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XI Đảng bộ tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2020-2025 và Quyết định số 4162/QĐ-UBND ngày 06/11/2020 phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2020-2030.
Đề xuất ban hành chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai_hình 1.jpg
Mô hình trồng dưa lưới theo hướng hữu cơ tại công ty Trang Trại Việt, huyện Xuân Lộc
 
* Về mục đích, quan điểm xây dựng dự thảo Nghị quyết
Mục đích: Ban hành chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai nhằm tạo cơ chế pháp lý hỗ trợ, thúc đẩy phát triển nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh; động viên, khích lệ, thu hút doanh nghiệp, hợp tác xã, các hộ nông dân đầu tư sản xuất nông nghiệp hữu cơ tạo ra sản phẩm chất lượng đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, bảo vệ sức khỏe con người, bảo vệ môi trường sinh thái, nâng cao giá trị sản phẩm, tạo bước đột phát trong phát triển nông nghiệp của tỉnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội đại biểu lần thứ XI Đảng bộ tỉnh Đồng Nai đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025 và Kế hoạch triển khai thực hiện sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2020-2030.
Quan điểm: Xây dựng chính sách hỗ trợ nông nghiệp hữu cơ đảm bảo phù hợp với quy hoạch, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai; đảm bảo đúng quy định pháp luật về thẩm quyền và trình tự thủ tục; phù hợp với quy định pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản pháp luật khác có liên quan; đảm bảo sự công khai, minh bạch trong quá trình xây dựng Nghị quyết.
 
Đề xuất ban hành chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai_hình 2.jpg
Mô hình trồng hồ tiêu theo hướng hữu cơ tại Lâm San, Cẩm Mỹ

* Phạm vi điều chỉnh, đối tương
Nghị quyết này quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, bao gồm các lĩnh vực: trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản và lâm nghiệp.
Chính sách này áp dụng đối với doanh nghiệp (không bao gồm doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài), hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình hoặc nhóm hộ sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp hữu cơ (gọi tắt là cơ sở).
* Mục tiêu, nội dung chính sách
Chính sách 1: Hỗ trợ xác định khu vực đủ điều kiện sản xuất nông nghiệp hữu cơ
- Mục tiêu của chính sách:
+ Thu hút được các doanh nghiệp vừa và lớn tham gia đầu tư sản xuất nông nghiệp hữu cơ hình thành chuỗi sản xuất, tiêu thụ sản phẩm sản phẩm hữu cơ.
+ Xác định được khu vực đủ điều kiện sản xuất nông nghiệp hữu cơ, để tổ chức sản xuất đảm bảo sản phẩm đạt chứng nhận sản phẩm hữu cơ.
- Nội dung của chính sách: hỗ trợ 100% kinh phí cho doanh nghiệp vừa và lớn xác định vùng, khu vực đủ điều kiện sản xuất hữu cơ, gồm điều tra cơ bản, khảo sát địa hình, phân tích mẫu đất, mẫu nước, mẫu không khí.
Chính sách 2: Hỗ trợ cấp giấy chứng nhận sản phẩm hữu cơ
- Mục tiêu của chính sách:
+ Thu hút doanh nghiệp vừa và lớn tham gia đầu tư sản xuất nông nghiệp hữu cơ hình thành chuỗi sản xuất, tiêu thụ sản phẩm sản phẩm hữu cơ.
+ Hỗ trợ chứng nhận theo tiêu chuẩn nước ngoài để sản phẩm hữu cơ của tỉnh có điều kiện tham gia thị trường sản phẩm hữu cơ thế giới.
- Nội dung của chính sách:
+ Hỗ trợ một lần 100% chi phí cấp Giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp Tiêu chuẩn Việt Nam và Tiêu chuẩn nước ngoài về nông nghiệp hữu cơ do Tổ chức chứng nhận cấp (cấp lần đầu hoặc cấp lại) đối với doanh nghiệp nhỏ, hợp tác xã, trang trại, hộ gia đình.
+ Hỗ trợ một lần 100% chi phí cấp Giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp Tiêu chuẩn Việt Nam và Tiêu chuẩn nước ngoài về nông nghiệp hữu cơ do Tổ chức chứng nhận cấp (cấp lần đầu hoặc cấp lại) đối với doanh nghiệp lớn và vừa.
Chính sách 3: Hỗ trợ giống, vật tư để sản xuất nông nghiệp hữu cơ
- Mục tiêu của chính sách: Hỗ trợ một phần kinh phí để các doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại, nông dân bảo đảm thu nhập trong quá trình chuyển đổi để mạnh dạn chuyển đổi sang sản xuất nông nghiệp hữu cơ.
- Nội dung của chính sách:
+ Hỗ trợ chế phẩm sinh học đối với kế hoạch trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản hữu cơ.
+ Hỗ trợ 50% chi phí giống, phân bón hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật sinh học, chế phẩm sinh học đối với kế hoạch sản xuất trồng trọt hữu cơ; chi phí giống, thức ăn hữu cơ, chế phẩm sinh học, thuốc thú y được phép sử dụng đối với kế hoạch chăn nuôi, thủy sản hữu cơ.
 Đề xuất ban hành chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai_hình 3.jpg
Mô hình trồng rau thuỷ canh tại Công ty Win-eco, huyện Long Thành

Chính sách 4: Hỗ trợ thuê địa điểm bán và giới thiệu sản phẩm nông nghiệp hữu cơ
- Mục tiêu chính sách: hỗ trợ một phần kinh phí cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại sản xuất nông nghiệp hữu cơ giải quyết khó khăn giai đoạn đầu khi đưa sản phẩm ra thị trường; giảm thiểu rủi ro cho doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại trong kinh doanh sản phẩm nông nghiệp hữu cơ.
- Nội dung chính sách: Hỗ trợ 100% kinh phí thuê địa điểm bán, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp hữu cơ trong hoặc ngoài tỉnh. Thời gian hỗ trợ trong 12 tháng.
*Về nguồn lực thực hiện chính sách: dự kiến khoảng 16,84 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước.
Dự thảo Nghị quyết ban hành chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai dự kiến sẽ được UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại kỳ họp thường kỳ vào tháng 7 năm 2023.
Nguyễn Văn Đều- Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT
 
 

Các tin khác

Liên kết website

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Đình Minh - Phó Giám đốc Sở Phụ trách Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Đồng Nai 
Địa chỉ: 518, Đường Đồng Khởi, Khu phố 3, Phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3822970 - Fax: 0251. 3827393 Email: vbsnnptnt@dongnai.gov.vn
Bộ phận một cửa giải quyết TTHC: 0251. 8823248
Bản quyền thuộc về Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Đồng Nai
® Ghi rõ nguồn " Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Đồng Nai " khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​