Văn phòng Sở

1. Chức năng
Tham mưu Ban Giám đốc trong việc chỉ đạo và điều hành các hoạt động về quản trị, hành chính, văn thư, lưu trữ; thực hiện các khoản thu - chi, quản lý tài sản văn phòng Sở, công nghệ thông tin, bộ phận một cửa, trang thông tin điện tử (Website) của Sở, hợp tác quốc tế, an ninh trật tự, công tác đối ngoại, dân chủ cơ sở, công tác dân vận chính quyền, phòng chống cháy nổ, dân quân tự vệ của cơ quan Sở.
2. Nhiệm vụ và quyền hạn.
2.1 Về hành chính văn thư – lưu trữ, bộ phận một cửa:
a. Chịu trách nhiệm xử lý văn bản đến, văn bản đi, bảo quản con dấu, in ấn pho tô tài liệu của Sở; xây dựng kế hoạch hàng năm về công tác văn thư, lưu trữ của ngành, tổng hợp báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ của Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc theo quý, 6 tháng, năm; kiểm tra thể thức văn bản trước khi phát hành; hướng dẫn các đơn vị trực thuộc về công tác văn thư, lưu trữ; hàng năm thu, nộp tài liệu về kho lưu trữ, chỉnh lý và quản lý khai thác tài liệu trong kho;
b. Tiếp nhận hồ sơ các bộ thủ tục hành chính của toàn ngành và trả quả kết quả cho các tổ chức, cá nhân tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở và Trung tâm Hành chính công của tỉnh; theo dõi, báo báo, đôn đốc các phòng, đơn vị trực thuộc giải quyết hồ sơ đúng hạn.
2.2 Về công nghệ thông tin, quản lý máy chủ và phần mền quản lý Văn bản, phần mềm một cửa, chữ ký số:
a. Quản lý vận hành máy chủ và phần mền quản lý văn bản điện ( I-Office) của toàn ngành, phần mềm một cửa (e-gov); xây dựng cây thư mục người dùng trên phần mền điện tử; hệ thống mạng intenet của cơ quan;
b. Xây dựng kế hoạch, báo cáo về tình hình ứng dụng nghệ thông tin của ngành; triển khai, hướng dẫn áp dụng chữ ký số cho công chức viên chức toàn ngành; quản lý máy tính soạn thảo văn bản mật;
2.3 Về thực hiện thu chi, quản lý nguồn kinh phí Văn phòng Sở:
a. Căn cứ chỉ tiêu số lượng công chức, người lao động và những nhiệm vụ phát sinh do UBND tỉnh giao, chủ trì phối hợp với bộ phận kế toán, lập dự toán kinh phí phục vụ hoạt động thường xuyên của cơ quan Văn phòng Sở.
b. Căn cứ dự toán được giao, tổ chức triển khai thực hiện dự toán, tham mưu giúp Giám đốc Sở quản lý việc thực hiện các khoản thu - chi phục vụ hoạt động thường xuyên của cơ quanVăn phòng Sở theo đúng quy định.
c. Chịu trách nhiệm xem xét, ký xác nhận các chủ trương đề nghị mua sắm, sửa chữa, thuê xe…của  các bộ phận chuyên môn đề xuất và chủ trì tổ chức ký nghiệm thu các nghiệp vụ kế toán nói trên.
 d. Chủ trì phối hợp xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, theo dõi đôn đốc việc thực hiện quy chế, đảm bảo thực hành tiết kiệm, theo dõi cân đối nguồn kinh phí khoán, tham mưu mức chi tăng thu nhập cho công chức, người lao động vào các dịp lễ, Tết; đề xuất trích lập quỹ ổn định tăng thu nhập hàng năm. Phối hợp với bộ phận kế toán  của Phòng Kế hoạch - Tài chính giải trình công khai tình hình thực hiện các khoản thu - chi, tiết kiệm tăng thu nhập cho CCVC tại Hội nghị công chức viên chức hàng năm.  
đ. Quản lý tài sản, trang thiết bị của cơ quan Văn phòng Sở, cuối năm phối hợp bộ phận kế toán kiểm kê tài sản và lập các thủ tục thanh lý các tài sản đã hao mòn, hết giá trị sử dụng.
e. Quản lý công trình trụ Sở ngành, tham mưu giám đốc trong việc sắp xếp bố trí phòng làm việc, phòng họp của các phòng và đơn vị trực thuộc trong khối trụ sở;
2.4 Vận hành quản lý trang Thông tin điện tử của Sở ghi rõ:
a. Giúp việc cho Ban biên tập trang Web, điều hành Ban thư ký, trực tiếp theo dõi tin bài của công chức, viên chức Sở và các cộng tác viên gửi về hộp thư điện tử của Sở, trình Ban Biên tập duyệt trước khi đăng lên trang web; phối hợp với sở Thông tin - TT lập danh sách chi trả  mức nhuận bút theo quy định;
b. Tổng hợp báo cáo tin bài, phân chia định mức số lượng tin bài để các đơn vị gửi bài đăng trên trang Web của Sở;
2.4 Công tác Quản trị - hành chính:
a. Quản lý, điều động xe ô tô, cấp phát nhiên liệu phục vụ công tác của Ban giám đốc và các phòng chuyên môn.
b. Bố trí lịch làm việc tuần của ban Giám đốc, lịch trực các ngày tết, lễ tết trong năm; bố trí phòng họp và công tác hậu cần phục vụ tổ chức các cuộc họp, hội nghị của toàn ngành.
c. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ các chuyến đi công tác của Ban Giám đốc và các phòng thuộc Sở;
d. Chủ trì đầu mối tổng hợp điện và phân chia điện, nước, các khoản chi phí phát sinh trong quá trình hoạt động giữa các đơn vị có văn phòng làm việc chung trong trụ Sở ngành;
đ. Điều hành, phân công tổ bảo vệ trụ sở, đảm bảo an toàn tài sản, an ninh, trật tự trụ sở ngành;
e. Bố trí tiếp đón khách đến liên hệ công việc, các hoạt động lễ tân, khánh tiết của cơ quan; Vệ sinh cơ quan và khối trụ sở;
f. Chủ trì và phối hợp với các phòng thuộc Sở xây dựng nội quy cơ quan, các quy chế của Sở như: Quy chế quản lý hệ thống mạng; Quy chế sử dụng xe ô tô; Quy chế tiếp nhận xử lý và quản lý thông tin; Quy chế quản lý sử dụng tài sản; Quy chế văn thư - lưu trữ... của khối văn phòng Sở.
2.5 Các công tác khác:
a. Tham mưu Giám đốc Sở hướng dẫn các thủ tục cho các doanh nghiệp tổ chức các cuộc hội thảo có yếu tố người nước ngoài;
b. Tham mưu theo dõi tình hình kinh tế đối ngoại và hội nhập quốc tế, hợp tác kinh tế với các địa phương trong và ngoài nước;
c. Tham mưu phối hợp với các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc xây dựng, đề xuất các chương trình hợp tác quốc tế thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý của ngành theo phân cấp của UBND tỉnh và quy định của pháp luật;
d. Tham mưu, theo dõi tổng hợp quy chế phối hợp giữa Sở Nông nghiệp và PTNT với công an tỉnh, các tổ chức, đoàn thể chính trị trên địa bản tỉnh;
đ. Tham mưu quản lý, kiểm tra, báo cáo tình hình sử dụng vũ khí, công cụ, hỗ trợ bảo vệ được trang bị của ngành;
e. Theo dõi các hoạt động trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; các hoạt động phòng chống AIDS, tội phạm, ma túy và tệ nạn xã hội;
f. Tham mưu công tác xây dựng kế hoạch và chủ trì đi kiểm tra công tác an toàn vệ sinh lao động các cơ quan, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm, thủy sản theo kế hoạch của tỉnh hàng năm.
g. Xây dựng kế hoạch phòng cháy chữa cháy, trang bị công cụ hỗ trợ công tác phòng cháy chữa cháy, lập phương án tập huấn công tác phòng cháy chữa cháy hàng năm cho Đội chữa cháy tại chỗ của ngành;
h. Xây dựng kế hoạch phân công và đôn đốc theo dõi các đơn vị chăm sóc khu mộ nghĩa trang liệt sĩ do Sở phụ trách;
i. Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị tham mưu thực hiện công tác bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, công tác Dân vận chính quyền, thực hiện quy chế Dân chủ ở cơ sở, tổng hợp báo cáo thực hiện quy chế dân chủ trong họat động cơ quan, tham mưu xây dựng cơ quan Sở có đời sống văn hóa tốt, cơ quan xanh, sạch, đẹp;
j. Tham mưu Giám đốc về kế hoạch và triển khai công tác an ninh mạng nội bộ, công tác quân sự, dân quân tự vệ, y tế và trật tự nội bộ của Sở;
k. Tham mưu các văn bản ủy quyền, ủy nhiệm của Ban Giám đốc cho lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc giải quyết công việc;
m. Được thừa ủy quyền hoặc thừa lệnh Giám đốc Sở sao y và ký sao y các tài liệu có liên quan đến chuyên môn, nghiệp vụ gửi đến các phòng, đơn vị trực thuộc ngành. Ký thừa lệnh các thông báo kết luận cuộc họp, làm việc và một số văn bản khác theo quy đinh;
n. Thực hiện nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc giao.

Liên kết website

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Đình Minh - Phó Giám đốc Sở Phụ trách Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Đồng Nai 
Địa chỉ: 518, Đường Đồng Khởi, Khu phố 3, Phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3822970 - Fax: 0251. 3827393 Email: vbsnnptnt@dongnai.gov.vn
Bộ phận một cửa giải quyết TTHC: 0251. 8823248
Bản quyền thuộc về Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Đồng Nai
® Ghi rõ nguồn " Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Đồng Nai " khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​