Phòng Tổ chức - Cán bộ

1. Chức năng
Phòng Tổ chức cán bộ tham mưu Giám đốc Sở theo dõi quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, cơ cấu ngạch công chức, viên chức; vị trí việc làm; quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức và lao động; quản lý, đánh giá công chức, viên chức; thực hiện chế độ tiền lương và chính sách hưu trí, thôi việc, chế độ đãi ngộ; đánh giá công vụ; cải cách hành chính; công tác pháp chế và công tác Đảng.
2. Nhiệm vụ và quyền hạn
2.1. Về tổ chức bộ máy:
a. Chủ trì và phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng phương án thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể, sắp xếp đổi mới, kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế và chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị và các phòng trực thuộc Sở để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
b. Tham mưu cho Giám đốc trong việc chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và trình các phương án, đề án tổng thể về tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc Sở.
c. Tham mưu Giám đốc Sở trình UBND tỉnh ban hành, sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung quy định tổ chức và hoạt động của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đồng Nai.
d. Tham mưu Giám đốc Sở phân công nhiệm vụ từng thành viên trong Ban Giám đốc Sở. Thường xuyên rà soát, kịp thời điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị.
e. Phối hợp với các đơn vị tham mưu Giám đốc Quyết định ban hành tổ chức và hoạt động của các các phòng ban, đơn vị trực thuộc Sở theo quy định.
2.2. Về quản lý, sử dụng biên chế, số lượng người làm việc trong cơ quan, đơn vị, công tác tuyển dụng và Đề án vị trí việc làm:
a. Tham mưu lập kế hoạch quản lý, sử dụng biên chế và số lượng người làm việc trong cơ quan, đơn vị;
b. Phân bổ, theo dõi và thống kê báo cáo tình hình sử dụng biên chế, số lượng người làm việc tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc theo quy định;
c. Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc xây dựng đề án vị trí việc làm, cơ cấu chức danh công chức, viên chức theo quy định.
d. Kiểm tra, thẩm định Đề án vị trí việc làm của các phòng ban, đơn vị trực thuộc tham mưu Giám đốc Sở  trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.
đ. Tham mưu Giám đốc Sở rà soát, đăng ký nhu cầu tuyển dụng công chức và phê duyệt kế hoạch, thành lập Hội đồng tuyển dụng, công nhận kết quả tuyển dụng viên chức đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc theo đúng quy định.
2.3. Về Quản lý, sử dụng công chức, viên chức, người lao động:
a. Tham mưu Giám đốc Sở ban hành các quyết định về công tác cán bộ: bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, biệt phái, miễn nhiệm, từ chức, thôi giữ chức vụ theo thẩm quyền phân cấp;
b. Tham mưu Giám đốc Sở công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức, định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức theo danh mục các vị trí công tác được quy định của Chính phủ và Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định.
c. Tham mưu Giám đốc Sở đánh giá, phân loại đối với công chức, viên chức, tinh giản biên chế theo quy định.
d. Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức theo thẩm quyền phân cấp quản lý; hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện quản lý, khai thác sử dụng, lưu trữ hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật và kê khai tài sản theo quy định của pháp luật.
e. Thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin công chức, viên chức, người lao động vào phần mềm của ngành nội vụ;
f. Tham mưu tổ chức đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức và cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn làm công tác quản lý về nông nghiệp; lâm nghiệp; diêm nghiệp và thuỷ lợi theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh;
g. Tham mưu công tác quản lý nhà nước về thanh niên và các hội trong lĩnh vực nông nghiệp và PTNT;
h. Tham mưu Giám đốc Sở thực hiện công tác cải cách hành chính trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở. Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp báo cáo việc thực hiện công tác cải cách hành chính; chế độ công vụ theo quy định.
i. Chủ trì, phối hợp các phòng chuyên môn kiểm tra việc thực hiện Luật cán bộ, công chức, Luật viên chức, Luật lao động, Luật bảo hiểm xã hội và các Văn bản dưới luật theo quy định;
2.4. Về công tác pháp chế:
a. Hàng năm chủ trì, phối họp với các phòng, các đơn vị trực thuộc lập dự kiến và đăng ký chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;
b. Chủ trì, phối hợp với các phòng, các đơn vị chuẩn bị hồ sơ dự thảo văn bản quy phạm pháp luật gửi các cơ quan liên quan và Sở Tư pháp đề nghị góp ý, thẩm định, trước khi trình Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh;
c. Chủ trì hoặc tham gia soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật theo sự phân công của Giám đốc Sở;
d. Tham gia ý kiến đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các đơn vị khác soạn thảo trước khi trình Giám đốc Sở xem xét, quyết định việc đề nghị Sở Tư pháp thẩm định;
đ. Tham mưu Giám đốc Sở văn bản góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan khác gửi lấy ý kiến;
e. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thực hiện rà soát và báo cáo kết quả rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực quản lý của ngành;
f. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị lập kế hoạch, hướng dẫn, phổ biến, kiểm tra, báo cáo công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của ngành;
g. Tham mưu Giám đốc Sở thực hiện công tác thi hành pháp luật trong phạm vi quản lý của ngành;
h. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thực hiện công tác bồi thường của Nhà nước theo quy định của pháp luật;
i. Chủ trì giúp Giám đốc Sở phối hợp với Sở Tư pháp trong việc thực hiện hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;
j. Tham gia ý kiến về mặt pháp lý đối với việc xử lý các vấn đề trong phạm vi quản lý của ngành; có ý kiến về mặt pháp lý đối với các quyết định, văn bản chỉ đạo, điều hành quan trọng của Giám đốc Sở;
k. Tham mưu Giám đốc Sở các vấn đề pháp lý khi tham gia tố tụng để bảo vệ lợi ích hợp pháp của cơ quan theo quy định của pháp luật;
m. Chủ trì thực hiện nhiệm vụ kiểm soát, rà soát thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành; kịp thời kiến nghị bổ sung, thay thế, hoặc bãi bỏ các thủ tục không phù hợp, hết hiệu lực;
2.5. Công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật và các chế độ chính sách:
a. Tham mưu Giám đốc Sở về xây dựng kế hoạch phát động thi đua, khen thưởng hàng năm, thi đua chuyên đề, … theo đúng quy định.
b. Tham mưu đề xuất, trình Giám đốc Sở khen thưởng đối với cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước.
c. Quản lý và cấp phát hiện vật thi đua, khen thưởng theo quy định.
d. Chủ trì tham mưu về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức, viên chức thuộc diện Sở quản lý và các đối tượng khác thuộc thẩm quyền theo đúng quy định,
e. Tổng hợp, trình Giám đốc Sở việc xem xét kỷ luật công chức, viên chức theo thẩm quyền phân cấp.
f. Tham mưu Giám đốc Sở thực hiện chế độ tiền lương, bảo hiểm xã hội; bảo hiểm y tế; chế độ thôi việc, nghỉ hưu đối với công chức, viên chức theo quy định;
f. Theo dõi, tổng hợp trình Giám đốc Sở quyết định nâng ngạch, chuyển ngạch, thay đổi, thăng hạng chức danh nghề nghiệp, xếp lương, nâng bậc lương đối với công chức, viên chức theo phân cấp thẩm quyền và theo quy định của pháp luật;
2.6. Công tác xây dựng Đảng và công tác bảo vệ chính trị nội bộ:
a. Thực hiện nhiệm vụ chuyên trách công tác đảng:
- Phụ trách công tác Đảng vụ của Đảng ủy.
- Xây dựng chương trình công tác của BCH Đảng bộ và đề xuất các giải pháp điều hành thực hiện Chương trình.
- Chuẩn bị nội dung các kỳ họp định kỳ Ban chấp hành Đảng ủy định kỳ (dự thảo Nghị quyết các kỳ họp, Nghị quyết chuyên đề, báo cáo tháng, quý, năm, báo cáo chuyên đề định kỳ, đột xuất của Đảng bộ Sở.
- Xây dựng kế hoạch triển khai học tập các Nghị quyết, Chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương và cấp ủy cấp trên theo đúng quy định.
- Theo dõi, hướng dẫn các Chi, Đảng bộ thực hiện các chế độ sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề theo đúng quy định.
- Tham mưu Đảng ủy thực hiện các nội dung quản lý về công tác Đảng viên.
- Hàng năm, triển khai hướng dẫn các đơn vị thực hiện đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên theo đúng quy định.
- Và các nhiệm vụ khác về công tác xây dựng Đảng.
b. Tham mưu Giám đốc Sở thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ và công tác quản lý cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động ra nước ngoài theo đúng quy định.
2.7. Tham mưu Giám đốc Sở theo dõi, quản lý các tổ chức hội nghề nghiệp thuộc Sở và các Ban chỉ đạo của tỉnh.
2.8. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và phân công của Giám đốc Sở.

Liên kết website

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Đình Minh - Phó Giám đốc Sở Phụ trách Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Đồng Nai 
Địa chỉ: 518, Đường Đồng Khởi, Khu phố 3, Phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3822970 - Fax: 0251. 3827393 Email: vbsnnptnt@dongnai.gov.vn
Bộ phận một cửa giải quyết TTHC: 0251. 8823248
Bản quyền thuộc về Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Đồng Nai
® Ghi rõ nguồn " Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Đồng Nai " khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​