Tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật kỷ cương trong cơ quan hành chính Nhà nước các cấp

Ngày 25/10/2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Chỉ thị số 12/CT-UBND về việc tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật kỷ cương trong cơ quan hành chính Nhà nước các cấp.
Theo đó, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ thị, yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:
1. Tiếp tục tăng cường phổ biến, quán triệt, thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cải cách hành chính, kỷ luật, kỷ cương hành chính đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý.
2. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý của các cơ quan, đơn vị, địa phương; đề cao trách nhiệm người đứng đầu và trách nhiệm cá nhân của cán bộ, công chức cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong xử lý công việc; tăng cường kỷ luật, kỳ cương hành chính, chấp hành nghiêm kết luận, chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh; tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện tốt hơn nữa nội quy, quy chế làm việc của các cơ quan, đơn vị, địa phương.
3. Trong công tác phối hợp để giải quyết công việc thuộc thẩm quyền, chỉ lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị liên quan trực tiếp đến đề án, dự án..., không lấy ý kiến phối hợp của cơ quan không liên quan hoặc không cần thiết.
4. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương chấp hành nghiêm, chịu trách nhiệm trực tiếp và toàn diện trong xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền hoặc khi được Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền, phân công, giao nhiệm vụ; không được né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.
5. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động công vụ, nhất là kiểm tra đột xuất; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thanh tra, kiểm tra nội bộ để kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân làm tốt, xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân làm chưa tốt.
6. Tổ chức quán triệt sâu rộng, kịp thời và thực hiện có hiệu quả Nghị định số 73/2023/NĐ-CP ngày 29/9/2023 của Chính phủ quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.
7. Đẩy mạnh, thực hiện hiệu quả Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025 ban hành kèm theo Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ; đề xuất cắt giảm thực chất các thủ tục hành chính, quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, đáp ứng yêu cầu về công tác quản lý và tạo sự thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp;
8. Quyết tâm, quyết liệt giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan hành chính nhà nước các cấp kịp thời, hiệu quả, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, thuận tiện; chỉ đạo cơ quan, đơn vị thường xuyên rà soát, kiểm tra các hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính đang thực hiện.
9. Phát huy hiệu quả các kênh tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên cổng Dịch vụ công quốc gia (dichvucong.gov.vn), Tổng đài Dịch vụ công tỉnh Đồng Nai - 0251.1022, cổng tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh (thamvanquydinhkinhdoanh.gov.vn), trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính ở các cơ quan, đơn vị, địa phương và đường dây nóng được công khai, nhất là cấp cơ sở.
Chủ tịch tỉnh giao Sở Nội vụ theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo định kỳ, thường xuyên kết quả thực hiện Chỉ thị này của các cơ quan, đơn vị, địa phương và định kỳ hàng năm tổng hợp báo cáo Chủ tịch ƯBND tỉnh theo quy định.
Nguyễn Thương – TCCB
 

Các tin khác

Liên kết website

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Đình Minh - Phó Giám đốc Sở Phụ trách Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Đồng Nai 
Địa chỉ: 518, Đường Đồng Khởi, Khu phố 3, Phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3822970 - Fax: 0251. 3827393 Email: vbsnnptnt@dongnai.gov.vn
Bộ phận một cửa giải quyết TTHC: 0251. 8823248
Bản quyền thuộc về Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Đồng Nai
® Ghi rõ nguồn " Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Đồng Nai " khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​