​Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đồng Nai

Ngày 19/01/2023, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Đồng Nai ký ban hành Kế hoạch số 231/KH-SNN về công tác cải cách hành chính năm 2023.
07 nội dung, mục tiêu cụ thể gồm:
1. Cải cách thể chế
- 100% đơn vị được phân công chủ trì xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trình HĐND, UBND đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ, thời hạn và quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020;
- 100% văn bản quy phạm pháp luật do đơn vị tham mưu HĐND, UBND tỉnh ban hành được rà soát, kiến nghị xử lý đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất trong hệ thống pháp luật.
2. Cải cách thủ tục hành chính
- 100% thủ tục hành chính, quy trình nội bộ điện tử thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của sở được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ kịp thời theo quy định.
- 100% thủ tục hành chính được công bố, công khai đầy đủ, kịp thời trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, tích hợp, đồng bộ với Cổng Dịch vụ công của tỉnh để đảm bảo thuận tiện cho việc khai thác, sử dụng.
- Đề xuất phương án đơn giản hóa tối thiểu 10% số thủ tục hành chính; cắt giảm 20% thông tin phải khai báo trên cơ sở tái sử dụng dữ liệu đã được số hóa.
- Tối thiểu 50% hồ sơ thủ tục hành chính tiếp nhận tại Bộ phận một cửa của Sở được số hóa trong năm 2023; 100% kết quả của các hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được cung cấp đồng thời cả bản điện tử có đầy đủ giá trị pháp lý cho người dân, doanh nghiệp.
- 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết có đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 3 và 4 trên tổng số hồ sơ đạt tối thiểu 70%.
- Tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn đạt tối thiểu 96%, mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính đạt tối thiểu 95%.
- Tối thiểu 96% phản ánh kiến nghị của người dân, tổ chức liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính được xử lý dứt điểm trong thời gian quy định; tỷ lệ người dân hài lòng về việc xử lý phản ánh kiến nghị đạt tối thiểu 92%.
3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước
- 100% các phòng, ban, đơn vị trực thuộc, hoàn thiện quy định tổ chức bộ máy; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan, đơn vị.
- Thực hiện giảm biên chế hành chính và biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước theo lộ trình và phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị.
4. Cải cách chế độ công vụ
- 100% cơ quan hành chính, 90% đơn vị sự nghiệp công lập hoàn thiện xây dựng đề án vị trí việc làm theo quy định, hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.
- 100% công chức, tối thiểu 95% viên chức được bố trí đúng theo tiêu chuẩn ngạch, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và vị trí việc làm khi được phê duyệt.
- Tối thiểu 50% công chức, viên chức được bồi dưỡng nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu công việc và vị trí việc làm; trong đó, đảm bảo 100% công chức phụ trách tiếp nhận hồ sơ của sở được bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ liên quan đến cải cách hành chính, quy trình, thủ tục hành chính, dịch vụ công, tiếp nhận hồ sơ, sử dụng phần mềm (phần mềm một cửa, phần mềm chuyên ngành...) trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.
5. Cải cách tài chính công
- Triển khai hiệu quả cải cách tài chính công, nhất là cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí đối với các cơ quan hành chính nhà nước theo thực hiện chế độ tự chủ, chuyển đổi loại hình của đơn vị  sự nghiệp theo đúng Kế hoạch số 177-KH/TU của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-TW;
- Tập trung rà soát, ban hành tiêu chuẩn định mức kinh tế - kỹ thuật cho các dịch vụ sự nghiệp công đảm bảo tiến độ theo kế hoạch.
6. Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số  
- Đảm bảo hạ tầng công nghệ thông tin vận hành thông suốt, kết nối, chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành do Sở quản lý;
- 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến; 100% thủ tục hành chính có yêu cầu nghĩa vụ tài chính, được triển khai thanh toán trực tuyến, trong số đó, tỷ lệ giao dịch thanh toán trực tuyến các hồ sơ thủ tục hành chính đạt tối thiểu 30%.
- 100% hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước, hồ sơ đặc thù); 100% lãnh đạo cấp sở, phòng, đơn vị sử dụng chữ ký số xử lý, điều hành công việc.
- Số hoá kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong năm 2023 đạt tối thiểu 50%; đưa vào khai thác kết quả số hóa phục vụ cải cách thủ tục hành chính.
- 50% hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý.
7. Công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện cải cách hành chính
- Xây dựng kế hoạch kịp thời, đánh giá khách quan kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của Sở và các đơn vị;
- Tối thiểu 50% đơn vị được kiểm tra cải cách hành chính, công vụ, kỷ luật kỷ cương hành chính;
- 100% các tồn tại, hạn chế qua kiểm tra được khắc phục hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý trong năm.
Phòng Tổ chức cán bộ có trách nhiệm tham mưu Giám đốc Sở triển khai thực hiện nội dung kế hoạch cải cách hành chính năm 2023; hướng dẫn, đôn đốc, tham mưu giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện, tổng hợp báo cáo định kỳ, đột xuất về kết quả thực hiện gửi Sở Nội vụ và UBND tỉnh đúng thời gian quy định.
Các phòng, đơn vị  xây dựng kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 của đơn vị, phù hợp thực tiễn của đơn vị và định hướng, các mục tiêu không thấp hơn Kế hoạch này. Định kỳ quý I, 6 tháng, 9 tháng, hàng năm hoặc đột xuất báo cáo kết quả thực hiện cải cách hành chính gửi về Sở Nông nghiệp và nông thôn tổng hợp. Chủ động đề xuất Sở Nông nghiệp và PTNT về những nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trọng tâm cải cách hành chính có liên quan đên chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.
Nguyễn Thương – Phòng Tổ chức Cán bộ
 

Các tin khác

Liên kết website

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Đình Minh - Phó Giám đốc Sở Phụ trách Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Đồng Nai 
Địa chỉ: 518, Đường Đồng Khởi, Khu phố 3, Phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3822970 - Fax: 0251. 3827393 Email: vbsnnptnt@dongnai.gov.vn
Bộ phận một cửa giải quyết TTHC: 0251. 8823248
Bản quyền thuộc về Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Đồng Nai
® Ghi rõ nguồn " Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Đồng Nai " khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​