Kỳ 2: “Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao – đòn bẩy để ngành nông nghiệp phát triển nhanh và bền vững”

Phát triển nông nghiệp toàn diện, bền vững với sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế, xây dựng nền nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thích ứng với biến đổi khí hậu là một trong các nhiệm vụ, mục tiêu chính của ngành nông nghiệp tỉnh Đồng Nai. Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là một trong các giải pháp nhằm đáp ứng được các yêu cầu chất lượng sản phẩm theo thị trường xuất khẩu, giảm chi phí sản xuất để nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm.
Quan tâm phát triển nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao
Theo Vụ Khoa học Công nghệ – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nông nghiệp công nghệ cao “là nền nông nghiệp được áp dụng những công nghệ mới vào sản xuất, bao gồm: công nghiệp hóa nông nghiệp (cơ giới hóa các khâu của quá trình sản xuất), tự động hóa, công nghệ thông tin, công nghệ vật liệu mới, công nghệ sinh học và các giống cây trồng, giống vật nuôi có năng suất và chất lượng cao, đạt hiệu quả kinh tế cao trên một đơn vị diện tích và phát triển bền vững trên cơ sở canh tác hữu cơ”. Trong thời gian vừa qua, phát triển ngành nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao đã được các cấp, ngành và địa phương đặc biệt quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện, bước đầu đã mang lại nhiều kết quả khá quan trọng, đóng góp to lớn vào sự tăng trưởng, phát triển của ngành nông nghiệp. Một số kết quả tiêu biểu có thể kể đến như:
- Về trồng trọt: 100% diện tích trồng mới và tái canh đã sử dụng các giống mới, giống có chất lượng cao; gần 150 ha diện tích cây trồng ứng dụng công nghệ nhà màng, nhà lưới; bước đầu triển khai ứng dụng phần mềm tra cứu thuốc bảo vệ thực vật, nhận diện sâu bệnh hại và công nghệ Internet vạn vật (IoT).
- Về chăn nuôi: dịch chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang chăn nuôi trang trại tập trung (trang trại chiếm 90% tổng đàn); hiện có 21% trang trại chăn nuôi sử dụng chuồng lạnh, chuồng kín; 11,5% trang trại ứng dụng công nghệ tự động hóa trong chăn nuôi; gần 90 % trang trại chăn nuôi có hệ thống xử lý chất thải đảm bảo tiêu chuẩn; ứng dụng phương pháp Elisa để xét nghiệm các bệnh trên gia súc, gia cầm phục vụ cho công tác phòng, chống dịch bệnh; các cơ sở giết mổ tập trung đã trang bị hệ thống dây chuyền giết mổ gia súc, gia cầm treo để đảm bảo kiểm soát tốt An toàn thực phẩm trong quá trình giết mổ; khoảng 45% tổng đàn heo, 31% tổng đàn gà của các doanh nghiệp được truy xuất nguồn gốc.
- Về thủy sản: tỷ lệ giá trị sản phẩm thủy sản chủ lực (cá, tôm) sản xuất theo quy trình an toàn đạt gần 60%; một số mô hình nuôi tôm thâm canh tiếp tục được triển khai nhân rộng với diện tích đến nay là 333 ha.
- Về lâm nghiệp: xuất hiện một số mô hình nông lâm kết hợp của một số hộ dân nhận khoán cho hiệu quả kinh tế cao; mô hình trồng cây lâm nghiệp xen cây có múi, hồ tiêu.
Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được xác định là nhiệm vụ đột phá
Trong nhiệm kỳ 2020 -2025, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp theo hướng hữu cơ là một trong 04 nhiệm vụ đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ XI Đảng bộ tỉnh Đồng Nai. Để cụ thể hóa nội dung này, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 110-KH/TU ngày 31/12/2021 về “Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp theo hướng hữu cơ gắn với công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2025”. Bên cạnh đó, UBND tỉnh đã ban hành các chương trình, kế hoạch thực hiện giai đoạn 2021 – 2025, như: Chỉ thị về phát triển nông nghiệp hữu cơ, Chỉ thị về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; Kế hoạch phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp đến năm 2030; Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp; Chương trình quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) giai đoạn 2021-2025; Chính sách về hỗ trợ sản xuất an toàn,…
Khoa học công nghệ, khởi nghiệp _Kỳ 2_Hình 1.jpg
Chiết xuất thảo dược để nghiên cứu ứng dụng thay thế  kháng sinh trong nông nghiệp
 
Tập trung triển khai giải pháp
Để nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao thật sự là đòn bẩy đưa ngành nông nghiệp phát triển nhanh và bền vững, trong thời gian tới cần tập trung triển khai thực hiện một số giải pháp như sau:
(1) Quy hoạch và phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, ứng dụng công nghệ cao. Theo đó, định hướng đến năm 2025: hình thành 300 vùng sản xuất cây trồng với quy mô gần 92.000 ha (trong đó 92 vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với quy mô 18.830 ha); hình thành 21 vùng nuôi thủy sản với quy mô 862 ha (trong đó 06 vùng sản xuất ứng dụng công nghệ cao với quy mô 140 ha đối với các loại thủy sản chủ lực là cá, tôm); tiếp tục duy trì 07 vùng an toàn dịch bệnh cấp huyện, phối hợp với Cục Thú y khảo sát và xây dựng 3 vùng an toàn dịch bệnh đáp ứng tiêu chuẩn OIE phục vụ xuất khẩu.
(2) Triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, dự án phát triển nông nghiệp: Đề án nghiên cứu khả thi phát triển bền vững nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của Israel trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Chương trình phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp; Chương trình cơ giới hóa, giảm tổn thất sau thu hoạch; Chương trình hỗ trợ áp dụng GAP; Chương trình khuyến nông; Chương trình thực hiện chuyển đổi số ngành nông nghiệp;...
(3) Đào tạo lao động, nguồn nhân lực
 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ sản xuất nông nghiệp công nghệ cao và chất lượng đội ngũ cán bộ khoa học công nghệ ngành nông nghiệp để tạo cơ sở cho việc xây dựng, hình thành các nhóm nghiên cứu trên một số lĩnh vực công nghệ cao và trọng điểm của ngành nông nghiệp.
Tăng cường công tác bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, đào tạo, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức để có thể đáp ứng được các yêu cầu của quản lý nhà nước trong bối cảnh hội nhập và trước xu thế phát triển nông nghiệp công nghệ cao hiện nay.
Khoa học công nghệ, khởi nghiệp _Kỳ 2_Hình 2.jpg
Ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện với Trường Đại học

Xây dựng các mô hình ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật mới, hiệu quả từ những chương trình dự án gắn với chương trình thực hành của đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên từng địa bàn cho phù hợp với thực tiễn; khuyến khích và tạo điều kiện cho doanh nghiệp tham gia tích cực vào công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm sau khi đào tạo nghề.
(4) Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật
Thực hiện tốt việc nghiên cứu, tuyển chọn, chuyển giao và ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, quy trình công nghệ mới vào sản xuất; đặc biệt là công nghệ trong chế biến, bảo quản sản phẩm. Tập trung nghiên cứu và chuyển giao các giống cây trồng, vật nuôi thích ứng tốt với biến đổi khí hậu; các kỹ thuật ra hóa, đậu trái, chăm sóc sức khỏe vật nuôi trong điều kiện thời tiết nhiều biến động. Lựa chọn các công nghệ phù hợp với trình độ dân trí và trình độ kinh tế - xã hội của từng vùng miền cụ thể gắn với thị trường. Chuyển giao các công nghệ phù hợp với từng địa phương, tạo ra chuỗi giá trị nông sản thực phẩm bền vững. Duy trì các vùng nuôi, các sản phẩm đã chứng nhận tiêu chuẩn VietGAP; tiếp tục triển khai xây dựng mới các vùng trồng, nuôi và các sản phẩm theo tiêu chuẩn VietGAP trên địa bàn tỉnh.
Đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, sử dụng giống mới có năng suất, chất lượng cao, chống chịu tốt vào trong quá trình sản xuất. Lấy khoa học và công nghệ làm khâu then chốt để tạo đột phá, nâng cao chất lượng sản phẩm.
Nghiên cứu các kỹ thuật, giải pháp nâng cao quy mô sản xuất để tạo được sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao có số lượng nhiều, chất lượng đồng đều để có thể cạnh tranh trên thị trường và đem lại hiệu quả kinh tế cho người sản xuất. Từ đó tạo động lực, thu hút sự quan tâm đầu tư của các doanh nghiệp, trang trại, hợp tác xã, cơ sở sản xuất.
 Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đòn bẩy để ngành nông nghiệp phát triển nhanh và bền vững_hình 1.jpg
Phân lập vi khuẩn gây bệnh trên vật nuôi

 (5) Xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ
- Rà soát,  hoàn thiện các chính sách khuyến khích,  hỗ trợ  doanh nghiệp và người dân đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao trên cơ sở cụ thể hóa các quy định của trung ương và phù hợp với điều kiện nguồn lực của địa phương nhằm tạo ra sự đột phá trong việc đẩy nhanh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, đồng thời tạo môi trường thuận lợi để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp trong thời gian tới nhằm đóng vai trò dẫn dắt, hỗ trợ hợp tác xã, nông dân phát triển chuỗi sản xuất nông nghiệp.
- Nghiên cứu đề xuất và xây dựng cơ chế thí điểm để triển khai xây dựng các công trình phụ trợ trên đất nông nghiệp nhằm phục vụ cho sản xuất nông nghiệp các khu sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
(6)  Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người nông dân trong việc tham gia ứng dụng công nghệ cao vào nông nghiệp, từng bước chuyên nghiệp hóa, hiện đại hóa quy trình sản xuất. Chú trọng, triển khai công tác xúc tiến thương mại đối với sản phẩm nông nghiệp của tỉnh cũng như các sản phẩm đã được chứng nhận tiêu chuẩn VietGAP.
Nguyễn Thị Trúc Quyên

Các tin khác

Liên kết website

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Đình Minh - Phó Giám đốc Sở Phụ trách Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Đồng Nai 
Địa chỉ: 518, Đường Đồng Khởi, Khu phố 3, Phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3822970 - Fax: 0251. 3827393 Email: vbsnnptnt@dongnai.gov.vn
Bộ phận một cửa giải quyết TTHC: 0251. 8823248
Bản quyền thuộc về Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Đồng Nai
® Ghi rõ nguồn " Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Đồng Nai " khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​