​Phú Điền Xã đầu tiên của huyện Tân Phú đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Xã Phú Điền - huyện Tân Phú là xã thuần nông, miền núi với diện tích 2.033,05 ha. Bước vào xây dựng nông thôn mới với xuất phát điểm thấp, gặp nhiều khó khăn, thách thức đặt ra. Song với tinh thần chủ động, quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng bộ và nhân dân, xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khai thác tốt những thuận lợi, tiềm năng, lợi thế sẵn có như điều kiện tự nhiên, nguồn nhân lực. Năm 2016, xã Phú Điền được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, sau 04 năm thực hiện nông thôn mới nâng cao với nhiều giải pháp quyết liệt như: Thường xuyên quán triệt, tuyên truyền sâu rộng, nhằm đổi mới, nâng cao nhận thức người dân và huy động sự vào cuộc mạnh mẽ, đồng bộ của toàn hệ thống chính trị; phát triển hạ tầng các mặt; ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, thực hiện công tác giảm nghèo,.... Năm 2021, Phú Điền là xã đầu tiên của huyện Tân Phú được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao với nhiều kết quả nổi bật:
 PĐiền Xã đầu tiên của huyện Tân Phú đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao_hình 1.jpg
Bằng công nhận của UBND tỉnh xã Phú Điền đạt chuẩn NTM  nâng cao

- Về công tác chỉ đạo, điều hành: Đảng ủy, UBND xã, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí theo bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao tại Quyết định số 1753/QĐ-UBND ngày 23/5/2018 của UBND tỉnh. Thường xuyên kiện toàn bộ máy tổ chức thực hiện; xây dựng Quy chế hoạt động và phân công cán bộ, công chức xã phụ trách từng lĩnh vực, từng tiêu chí, từng địa bàn cụ thể; ban hành Nghị quyết của Đảng ủy về xây dựng nông thôn mới nâng cao, xây dựng chương trình Kế hoạch đề ra nhiệm vụ, giải pháp và lộ trình thời gian thực hiện. Tăng cường kiểm tra thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu nông thôn mới nâng cao, giải pháp giải quyết, khắc phục kịp thời những khó khăn, vướng mắc, những đề xuất, kiến nghị của nhân dân và thực hiện tốt công tác sơ, tổng kết hàng năm.     
- Về sản xuất nông nghiệp: Tập trung chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp phù hợp với điều kiện sản xuất của từng khu vực; phát triển ngành chăn nuôi theo hướng “tập trung - riêng biệt - an toàn - bền vững” phù hợp với nhu cầu của xã hội, chuyển dần từ chăn nuôi nhỏ lẻ, phân tán sang chăn nuôi hình thức trang trại; từng bước khai thác phát triển tiềm năng du lịch trên địa bàn, ứng dụng giống mới và tiến bộ khoa học công nghệ, không ngừng nâng cao năng suất và hiệu quả. Giá trị sản xuất nông - lâm - thuỷ sản năm 2020 ước đạt gần 183 triệu đồng tăng 166% so với năm 2015. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2020 đạt 64,4 triệu đồng/người/năm, tăng 30,4 triệu đồng so với năm 2015; hoạt động giảm nghèo được triển khai thực hiện đồng bộ đến từng ấp, đoàn thể, từng hộ. Toàn xã hiện chỉ còn 0,60% hộ nghèo (12 hộ) giảm 12 hộ so với năm 2016; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 95% tăng 22,7% so với năm 2016.
  ​Phú Điền Xã đầu tiên của huyện Tân Phú đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao_hình 2.jpg
Trang trại nuôi gà công nghệ lạnh ấp 5 xã Phú Điền

Có thể nói, đây là kết quả có ý nghĩa rất lớn trên cả hai mặt  (kinh tế và xã hội). Chú trọng củng cố chất lượng hoạt động kinh tế tập thể: Hợp tác xã, tổ hợp tác, câu lạc bộ năng suất cao; vận động nông dân hình thành các mô hình liên kết, tăng thu nhập cho thành viên. Điển hình là HTX Nông nghiệp dịch vụ Phú Điền, HTX Đồng Thuận....
- Về kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội: 100% các tuyến đường xã, trục xã, ngõ xóm theo quy hoạch được nhựa hóa, bê tông hóa, kết nối giữa các trung tâm, khu vực; hệ thống công trình thủy lợi phát huy hiệu quả, giúp ổn định sản xuất, mở rộng diện tích canh tác, nâng cao giá trị sản xuất trên 01 ha; mạng lưới điện được phủ khắp, tỷ lệ hộ dân sử dụng điện đạt 99,9%, trong đó tỷ lệ hộ sử dụng điện lưới Quốc gia đạt 99,7%, cơ bản đáp ứng điện cho sản xuất và sinh hoạt người dân; 100% trường học các cấp đạt chuẩn quốc gia về cơ sở vật chất, hệ thống thiết chế văn hóa, mạng lưới thông tin truyền thông, y tế đạt chuẩn, đã đáp ứng khá tốt các nhu cầu dạy và học, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, tiếp cận thông tin, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 95% (năm 2016 72,25 %).
- Hoạt động môi trường được chú trọng quan tâm, diện mạo, cảnh quan có sự khởi sắc rõ nét, đã hình thành một số khu dân cư, tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp (Năm 2020, xã có tuyến đường số 4, ấp 5 đạt giải khuyến khích Hội thi tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp cấp tỉnh), tạo sự dẫn dắt chung đối với phong trào.
​Phú Điền Xã đầu tiên của huyện Tân Phú đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao_hình 3.jpg
Tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp ấp 5 - xã Phú Điền đạt giải khuyến khích     Hội thi tuyến đường sáng, xanh, sạch đẹp cấp tỉnh năm 2020

- Hoạt động hệ thống chính trị có bước nâng cao về chất lượng; đội ngũ cán bộ, công chức được đào tạo, bồi dưỡng theo hướng chuyên nghiệp, đã nâng cao rõ về trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực tổ chức, điều hành và thực thi công vụ; nâng cao chất lượng công tác đào tạo nghề, phát triển mạnh lực lượng lao động kỹ thuật, gắn với chú trọng giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, tỷ lệ lao động trong độ tuổi có việc làm thường xuyên đạt 99,38%, tăng 5% so với năm 2016. Nhìn chung, hoạt động của hệ thống chính trị, chất lượng nguồn nhân lực, cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển xây dựng nông thôn mới nói riêng và phát triển các mặt trên địa bàn nói chung; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; vai trò chủ thể người dân nông thôn ngày càng được nâng cao.
Từ những kết quả nêu trên, ngày 15/3/2021 “Xã Phú Điền được tỉnh vinh danh, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020”, là một sự khích lệ lớn lao cả tinh thần và vật chất, tạo cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn xã thêm động lực, tự tin và quyết tâm xây dựng nông thôn mới giai đoạn tiếp theo.   
Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới còn một số khó khăn, hạn chế:
- Sản xuất nông nghiệp tuy có bước phát triển, huy động nguồn lực từ nhân dân đạt kết quả khá tốt nhưng chưa tương xứng với tiềm năng. Nông nghiệp công nghệ cao, chuỗi liên kết phát triển chưa nhiều, chưa mạnh; lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ phát triển còn chậm, nhất là dịch vụ du lịch sinh thái.  
- Công tác đào tạo nghề cho nông dân tuy có quan tâm chỉ đạo, nhất là đối tượng hộ nghèo nhưng chưa thật sự đáp ứng với mục tiêu, yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của xã đặt ra. Cảnh quan môi trường đã có bước khởi sắc song vẫn còn một số tuyến đường, khu dân cư chưa thật sự sáng, xanh, sạch, đẹp.   
- An ninh trật tự vẫn còn tiềm ẩn những nguy hiểm, nhất là các khu vực giáp với địa phương khác. Đây là vấn đề thời gian tới xã Phú Điền nói riêng và huyện Tân Phú nói chung cần tiếp tục chú trọng quan tâm.              
Để phát huy tốt những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại hạn chế, khai thác hiệu quả hơn tiềm năng, lợi thế; phấn đấu xã Phú Điền giữ vững nông thôn mới nâng cao; một số giải pháp chủ yếu đặt ra cần được tiếp tục thực hiện trong thời gian tới:  
1. Trong thời gian tới cần xây dựng kế hoạch lộ trình cụ thể và những giải pháp mang tính sáng tạo, đột phá, nhằm đảm bảo giữ vững kết quả đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, tập trung triển khai thực hiện nông thôn mới kiểu mẫu, phấn đấu năm 2021 có 01 khu dân cư kiểu mẫu, năm 2023 xã Phú Điền đạt nông thôn mới kiểu mẫu.
​Phú Điền Xã đầu tiên của huyện Tân Phú đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao_hình 4.jpg
Đ/C Mai Hữu Lân - Bí thư - Chủ tịch UBND xã Phú Điền, phát biểu triển khai thực hiện nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn xã sau đạt chuẩn nâng cao.    

2. Đa dạng hoá việc huy động nguồn lực, phát huy tốt hơn nữa vai trò làm chủ của người dân trong xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục tăng cường chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi kém hiệu quả sang cây trồng, vật nuôi hiệu quả kinh tế cao. Phát triển mạnh sản xuất nông nghiệp công nghệ cao; gắn phát triển sản xuất nông nghiệp với phát triển sơ chế, chế biến nông sản với bảo vệ môi trường. Xây dựng sản phẩm nông nghiệp có tiêu chuẩn, nhãn hiệu, nâng cao giá trị sản phẩm thu hoạch trên một hecta.  
3. Đẩy mạnh thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), khai thác hiệu quả tiềm năng sản phẩm có tính đặc trưng của địa phương; phát triển mô hình du lịch nông nghiệp, du lịch trải nghiệm với xây dựng nông thôn mới để mở rộng sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân.      
4. Nâng cao chất lượng, đa dạng các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao; thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, phân loại rác tại nguồn, xây dựng cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn; phục vụ tốt hơn nữa đời sống tinh thần người dân.     
5. Gắn thực hiện Chương trình trồng 01 tỷ cây xanh vì ”Một Việt Nam Xanh” với thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; với mục tiêu kép vừa thúc đẩy Chương trình nông thôn mới phát triển nhanh, toàn diện, bền vững trên tất cả các mặt; vừa đẩy nhanh hoàn thành Đề án trồng 01 tỷ cây xanh trên địa bàn.         
6. Quan tâm đào tạo nguồn nhân lực; nhất là, nguồn nhân lực chất lượng cao; nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo, bộ phận giúp việc nông thôn mới. Đảm bảo tốt công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Hoàng Sơn - VP Điều phối nông thôn mới
 

Các tin khác

Liên kết website

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Cao Tiến Sỹ - Giám đốc Sở Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Đồng Nai 
Địa chỉ: Đường Đồng Khởi, Khu phố 3, Phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3822970 - Fax: 0251. 3827393 Email: vbsnnptnt@dongnai.gov.vn 
Bản quyền thuộc về Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Đồng Nai
® Ghi rõ nguồn " Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Đồng Nai " khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​