Văn phòng Sở

1. Chức năng
Tham mưu Ban Giám đốc trong việc chỉ đạo và điều hành các hoạt động về hành chính, văn thư, lưu trữ, quản trị, quản lý tài sản, Website của Sở, hợp tác quốc tế, thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của Sở; công tác pháp chế.
2. Nhiệm vụ và quyền hạn
a. Về hành chính, văn thư, lưu trữ, quản trị, quản lý tài sản, hợp tác quốc tế:
- Xây dựng, cập nhật lịch công tác tuần, tháng, quý, năm cho Ban Giám đốc và các phòng;
- Chủ trì và phối hợp với các phòng thuộc Sở xây dựng Nội quy cơ quan, các quy chế của Sở như: Quy chế quản lý hệ thống mạng; Quy chế tiếp nhận xử lý và quản lý thông tin; Công tác văn thư- lưu trữ của khối văn phòng Sở... Hướng dẫn các đơn vị thuộc Sở áp dụng công nghệ thông tin theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Chuẩn bị phòng họp, làm việc, tiếp khách và các chuyến đi công tác của Ban Giám đốc và các phòng thuộc Sở;
- Tổ chức thực hiện các công việc về hành chính, văn thư, lưu trữ, thông tin của khối văn phòng Sở theo quy định; hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về công tác văn thư, lưu trữ đối với các đơn vị thuộc Sở. Kiểm tra thể thức văn bản trước khi phát hành;
- Tiếp nhận và xử lý hồ sơ theo quy trình quản lý chất lượng tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại;
- Quản trị điều hành hệ thống mạng và các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin của Sở;
- Quản lý việc mua sắm, sử dụng, sửa chữa, thanh lý toàn bộ tài sản, trang thiết bị của cơ quan Sở; bảo đảm các điều kiện về vật chất, kỹ thuật cho các hoạt động của Sở; Thực hiện công tác bảo vệ, phòng cháy chữa cháy; đề xuất với Giám đốc về các yêu cầu trang bị, sửa chữa, cải tạo để phục vụ công tác (nếu có); vệ sinh môi trường khu vực cơ quan và các hoạt động lễ tân, khánh tiết, thăm hỏi của cơ quan theo quy định của Nhà nước. Đầu mối tổng hợp báo cáo tình hình sử dụng điện của ngành;
- Lập dự toán thu chi, quyết toán tài chính hàng năm, hàng quý phục vụ cho hoạt động của cơ quan Sở. Lập dự trù kinh phí phục vụ chi thường xuyên, đột xuất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Sở; 
- Tham mưu Giám đốc Sở hướng dẫn doanh nghiệp tổ chức các cuộc hội thảo có yếu tố nước ngoài;
- Tham mưu theo dõi tình hình kinh tế đối ngoại và hội nhập quốc tế, hợp tác kinh tế với các địa phương trong và ngoài nước;
- Tham mưu phối hợp với các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc xây dựng, đề xuất các chương trình hợp tác quốc tế thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý của ngành theo phân cấp của UBND tỉnh và quy định của pháp luật;
- Chủ trì thực hiện nhiệm vụ kiểm soát, rà soát thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành; kịp thời kiến nghị bổ sung, thay thế, hoặc bãi bỏ các thủ tục không phù hợp, hết hiệu lực;
- Tham mưu, theo dõi tổng hợp quy chế phối hợp giữa Sở Nông nghiệp và PTNT với công an tỉnh, các tổ chức, đoàn thể chính trị trên địa bàn tỉnh;
- Tham mưu quản lý, kiểm tra, báo cáo tình hình sử dụng vũ khí, công cụ, hỗ trợ bảo vệ được trang bị của ngành;
- Theo dõi các hoạt động trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; các hoạt động phòng chống AIDS, tội phạm, ma túy và tệ nạn xã hội;
- Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị tham mưu thực hiện công tác bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, công tác Dân vận chính quyền, thực hiện quy chế Dân chủ ở cơ sở, tổng hợp báo cáo thực hiện quy chế dân chủ trong họat động cơ quan, tham mưu xây dựng cơ quan Sở có đời sống văn hóa tốt, cơ quan xanh, sạch, đẹp;
- Tham mưu Giám đốc về Kế hoạch và triển khai công tác an ninh mạng nội bộ, công tác quân sự, dân quân tự vệ, y tế và trật tự nội bộ của Sở;
- Tham mưu các văn bản ủy quyền, ủy nhiệm của Ban Giám đốc cho lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc giải quyết công việc;
- Được thừa ủy quyền hoặc thừa lệnh Giám đốc Sở sao y và ký sao y các tài liệu có liên quan đến chuyên môn, nghiệp vụ gửi đến các phòng, đơn vị trực thuộc ngành. Ký thừa lệnh các thông báo kết luận cuộc họp, làm việc;
b. Về công tác pháp chế:
 - Hàng năm chủ trì, phối hợp với các phòng, các đơn vị trực thuộc  lập dự kiến và đăng ký Chương trình  xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;
 - Chủ trì, phối hợp với các phòng, các  đơn vị  chuẩn bị hồ sơ dự thảo văn bản quy phạm pháp luật  gửi các cơ quan liên quan và Sở Tư pháp đề nghị góp ý, thẩm định, trước khi trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân  tỉnh;
- Chủ trì hoặc tham gia soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật theo sự phân công của Giám đốc Sở;
- Tham gia ý kiến đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các đơn vị khác soạn thảo trước khi trình Giám đốc Sở xem xét, quyết định việc đề nghị Sở Tư pháp thẩm định;
- Tham mưu Giám đốc Sở văn bản góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan khác gửi lấy ý kiến;
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thực hiện rà soát và báo cáo kết quả rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực quản lý của ngành;
- Tham mưu Giám đốc Sở trong việc phối hợp với Sở Tư pháp kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật theo quy định;
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị lập kế hoạch, hướng dẫn, phổ biến, kiểm tra, báo cáo công tác giáo dục pháp luật cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý  của ngành;
- Xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật tại cơ quan;
- Tham mưu Giám đốc Sở thực hiện công tác thi hành pháp luật trong phạm vi quản lý của ngành;
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thực hiện công tác bồi thường của Nhà nước theo quy định của pháp luật;
- Chủ trì giúp Giám đốc Sở phối hợp với Sở Tư pháp trong việc thực hiện hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;
- Tham gia ý kiến về mặt pháp lý đối với việc xử lý các vấn đề trong phạm vi  quản lý của ngành; có ý kiến về mặt pháp lý đối với các quyết định, văn bản chỉ đạo, điều hành quan trọng của Giám đốc Sở;
- Tham mưu Giám đốc Sở  các vấn đề pháp lý khi tham gia tố tụng để bảo vệ lợi ích hợp pháp của cơ quan theo quy định của pháp luật;
- Tham mưu đề xuất với  Giám đốc Sở khen thưởng đối với cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác pháp chế.
c. Thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc giao.

Liên kết website

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Thành Vinh - Giám đốc Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Đồng Nai 
Địa chỉ: Đường Đồng Khởi, Khu phố 3, Phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3822970 - Fax: 0251. 3827393 Email: snnptnt@dongnai.gov.vn 
Bản quyền thuộc về Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Đồng Nai
® Ghi rõ nguồn " Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Đồng Nai " khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​