Phòng Kế hoạch - Tài chính

 
1. Chức năng
Phòng Kế hoạch - Tài chính là phòng chuyên môn thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có chức năng tổng hợp tham mưu cho Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trong toàn ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn; thực hiện nhiệm vụ quản lý về: quy hoạch, kế hoạch; đầu tư xây dựng; tài chính, kế toán; khoa học, công nghệ và môi trường; xúc tiến thương mại; tổng hợp và thống kê.
2. Nhiệm vụ và quyền hạn
a. Về công tác quy hoạch, kế hoạch; đầu tư xây dựng:
- Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Sở (tuần, tháng, quý, năm) giúp lãnh đạo Sở theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở thực hiện;
- Tổng hợp, tham mưu giúp Giám đốc Sở dự thảo quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, Nghị quyết, chỉ thị, quyết định đã được phê duyệt;
- Tổng hợp, tham mưu giúp Giám đốc Sở xây dựng một số chính sách về đầu tư phát triển đối với nông lâm nghiệp, thủy sản, phát triển nông thôn trình cấp thẩm quyền phê duyệt; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị liên quan triển khai và tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện;
- Tổng hợp, tham mưu giúp Giám đốc Sở xây dựng các chương trình; dự án; đề án, quy hoạch ngành, lĩnh vực và các sản phẩm chủ yếu và tổ chức thực hiện khi đã được phê duyệt;
- Tham mưu Giám đốc Sở xây dựng các chương trình, đề án, dự án, kế hoạch hợp tác quốc tế về lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn;
- Tham mưu, giúp Giám đốc Sở phối hợp với các Sở ngành chức năng cụ thể hoá cơ chế, chính sách đầu tư, phát triển để thu hút các nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước vào ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh;
- Tham mưu trong việc chỉ đạo thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về quy hoạch, kế hoạch phát triển, chương trình, đề án, dự án, các định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực ngành đã được phê duyệt; hướng dẫn, các đơn vị trực thuộc, phòng Nông nghiệp (Kinh tế) các địa phương xây dựng và thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch ngành được UBND tỉnh và Bộ Nông nghiệp và PTNT giao;
- Tham mưu thực hiên chương trình xây dựng nông thôn mới đối với những tiêu chí của ngành nông nghiệp và thực hiện các nhiệm vụ của ngành với vai trò cơ quan thường trực Ban chỉ đạo chương trình nông nghiệp, nông dân, nông thôn của tỉnh;
- Phối hợp với các phòng chuyên môn nghiệp vụ của Sở, các đơn vị trực thuộc Sở có liên quan tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện các quy định về quản lý đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và PTNT; kiểm tra sự phù hợp của dự án đối với quy hoạch và thực hiện chức năng thẩm định, theo dõi thực hiện các chương trình, dự án có vốn đầu tư trong và ngoài nước thuộc thẩm quyền của Sở quản lý theo quy định;
- Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn nghiệp vụ của Sở, các đơn vị trực thuộc Sở có liên quan tham mưu, giúp Giám đốc Sở thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định (trừ lĩnh vực đầu tư xây dựng công trình);
- Tham mưu cho Giám đốc Sở và trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt các dự án chuyên ngành theo sự phân công của Giám đốc Sở và theo quy định của pháp luật;
b.Về công tác Tài chính:
- Tham mưu cho Giám đốc Sở thực hiện công tác tài chính, kế toán đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc và các cơ quan khác có liên quan; tham mưu công tác tài chính - kế toán các chương trình, dự án, đề án của ngành phù hợp với chế độ quy định của Nhà nước;
- Tổng hợp trình Giám đốc Sở kế hoạch dự toán ngân sách hàng năm của các đơn vị thuộc Sở; Hướng dẫn các đơn vị xây dựng dự toán thu, chi ngân sách hàng năm, kiểm tra việc thực hiện các chế độ, quy định về tài chính - kế toán đối với các đơn vị hành chính, sự nghiệp trực thuộc. Thẩm tra  số liệu quyết toán tài chính của đơn vị dự toán trực thuộc theo chế độ kế toán hiện hành;
- Tham mưu giúp Giám đốc Sở xây dựng, cân đối kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản, vốn sự nghiệp của các cơ quan, đơn vị trực thuộc. Tham mưu cho Giám đốc Sở cân đối hoặc điều chỉnh dự toán ngân sách hàng năm và đề xuất xử lý các vấn đề về tài chính của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt;
- Theo dõi, tổng hợp, tham mưu giúp Giám đốc Sở lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
c. Về công tác khoa học, công nghệ và môi trường:
- Tham mưu, đề xuất đề tài nghiên cứu và triển khai áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ, các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở;
- Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về môi trường nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Sở;
- Tham mưu, giúp Giám đốc Sở về chương trình, kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ và môi trường thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Sở;
- Phối hợp với các Phòng, đơn vị thuộc Sở thẩm định, nghiệm thu, quản lý và triển khai chỉ đạo thực hiện các chương trình đề tài nghiên cứu, khoa học, ứng dụng tiến bộ công nghệ, kỹ thuật thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ và môi trường. Là đầu mối tổng hợp chương trình, kế hoạch, dự án, đề án, đề tài khoa học kỹ thuật, công nghệ và môi trường trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Sở.
d. Về công tác xúc tiến thương mại của ngành:
- Theo dõi việc thực hiện công tác dự báo thị trường, xúc tiến thương mại,  chương trình hợp tác với các ngành, địa phương trong và ngoài tỉnh và lĩnh vực đầu tư thương mại.
e. Về công tác tổng hợp và thống kê:
- Theo dõi, tổng hợp và chủ trì lập báo cáo đánh giá tình hình thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, kế hoạch trung hạn, kế hoạch hàng năm của ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản và phát triển nông thôn;
- Tổng hợp tình hình thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nông nghiệp, giao cấp đất nông nghiệp theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chung của tỉnh;
- Chủ trì, phối hợp với các Phòng, đơn vị thuộc Sở tổ chức thu thập, tổng hợp, phân tích số liệu thống kê ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi và phát triển nông thôn;
- Theo dõi quản lý nhà nước về lĩnh vực công nghiệp chế biến nông lâm, thủy sản và ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh;
- Theo dõi, tổng hợp tình hình hoạt động của các doanh nghiệp nông, lâm nghiệp, thủy sản, chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm nông lâm thủy trên địa bàn tỉnh để tham mưu cho Giám đốc Sở chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các doanh nghiệp xây dựng và thực hiện phương án sản xuất kinh doanh phù hợp với hướng dẫn của Trung ương, UBND tỉnh và các quy định của pháp luật;
- Thực hiện nhiệm vụ quản lý đầu tư xây dựng chuyên ngành theo quy định của pháp luật; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện các dự án và xây dựng mô hình phát triển về nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản, thuỷ lợi, phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh; chịu trách nhiệm thực hiện các chương trình, dự án được giao;
- Theo dõi kết quả giải quyết các kiến nghị của Hội đồng nhân dân tỉnh, hội đồng nhân dân và cử tri các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hoà liên quan đến ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn. Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, đơn vị tổng hợp và trả lời ý kiến chất vấn của cử tri liên quan đến lĩnh vực ngành;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và phân công của Giám đốc Sở.

Liên kết website

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Thành Vinh - Giám đốc Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Đồng Nai 
Địa chỉ: Đường Đồng Khởi, Khu phố 3, Phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3822970 - Fax: 0251. 3827393 Email: snnptnt@dongnai.gov.vn 
Bản quyền thuộc về Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Đồng Nai
® Ghi rõ nguồn " Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Đồng Nai " khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​