Kế hoạch Cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030 của Sở Nông nghiệp và PTNT Đồng Nai

Ngày 04/10/2021, Sở Nông nghiệp và PTNT Đồng Nai ban hành Kế hoạch số 4750/KH-SNN về Cải cách hành chính của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giai đoạn 2021 - 2030.
Cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2030 tập trung vào 6 nội dung, gồm: cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công và xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số. Trọng tâm cải cách hành chính 10 năm tới là: (1) Tập trung xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế của nền hành chính và nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật; (2) Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng chuẩn hóa hệ thống thủ tục hành chính, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin kết hợp các giải pháp liên tục cải tiến để nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính; (3) Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và sự phát triển đất nước; (4) Trong đó, chú trọng cải cách chính sách tiền lương; xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số.
Để thực hiện tốt các nội dung trên Sở đưa ra 6 giải pháp thực hiện: (1) Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng và công tác chỉ đạo điều hành của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị; (2) Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm chỉ đạo thống nhất việc thực hiện cải cách hành chính trong phạm vi quản lý; xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể trong từng thời gian; phân công rõ trách nhiệm thực hiện cho từng cơ quan, tổ chức và cán bộ, công chức, viên chức; (3) Thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ, công chức về cải cách hành chính; đồng thời có chế độ chính sách hợp lý đối với đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện chuyên trách về cải cách hành chính; (4) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, phong phú, sinh động, giúp cho công chức, viên chức, nhân dân hiểu và tham gia tích cực công tác cải cách hành chính (5) Tăng cường công tác kiểm tra định kỳ và đột xuất về công tác cải cách hành chính; thanh tra công vụ, nhất là về giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân và tổ chức; (6) Đưa nội dung cải cách hành chính vào tiêu chí xét thi đua, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các đơn vị gắn với khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức.
Nguyễn Thương – Phòng Tổ chức Cán bộ
 
 

Các tin khác

Một cửa điện tử

Liên kết website

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Cao Tiến Sỹ - Giám đốc Sở Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Đồng Nai 
Địa chỉ: Đường Đồng Khởi, Khu phố 3, Phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3822970 - Fax: 0251. 3827393 Email: vbsnnptnt@dongnai.gov.vn 
Bản quyền thuộc về Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Đồng Nai
® Ghi rõ nguồn " Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Đồng Nai " khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​