Phòng Tổ chức - Cán bộ

1. Chức năng
Phòng Tổ chức cán bộ tham mưu Giám đốc Sở theo dõi quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, cơ cấu ngạch công chức, viên chức; vị trí việc làm; thực hiện chế độ tiền lương và chính sách hưu trí, thôi việc, chế độ đãi ngộ quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức và lao động, đánh giá công công chức, viên chức, đánh giá công vụ, cải cách hành chính.
2. Nhiệm vụ và quyền hạn
a. Về tổ chức bộ máy:
- Chủ trì và phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng phương án thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể, sắp xếp đổi mới, kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế và chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc và các phòng thuộc Sở để trình cấp thẩm quyền phê duyệt.
- Tham mưu cho Giám đốc trong việc chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và trình các phương án, đề án tổng thể về tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan Sở và các đơn vị trực thuộc Sở.
- Tham mưu Giám đốc trình UBND tỉnh ban hành văn bản quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở;
- Tham mưu Giám đốc Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác, cơ cấu tổ chức của các chi cục, đơn vị sự nghiệp và phòng chuyên môn thuộc Sở phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở;
b. Về quản lý sử dụng biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp:
- Tham mưu lập kế hoạch và hướng dẫn quản lý, sử dụng biên chế công chức, số lượng người làm việc đối với các đơn vị trực thuộc;
- Tổng hợp thống kê, báo cáo biên chế, số lượng người làm việc và thực hiện biên chế công chức, số lượng người làm việc đối với các đơn vị trực thuộc theo quy định của pháp luật;
c. Quản lý vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức:
- Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc xây dựng đề án vị trí việc làm, cơ cấu chức danh công chức, viên chức hoặc đề án điều chỉnh vị trí việc làm, cơ cấu chức danh công chức, viên chức theo quy định;
- Tham mưu trình UBND tỉnh thẩm định đề án vị trí việc làm, cơ cấu chức danh công chức, viên chức hoặc điều chỉnh vị trí việc làm cơ cấu chức danh công chức, viên chức các đơn vị trực thuộc;
d. Về Quản lý, sử dụng công chức, viên chức:
- Tham mưu Giám đốc Sở quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, biệt phái, nâng bậc lương, bổ nhiệm ngạch, chuyển ngạch, thay đổi chức danh nghề nghiệp, đánh giá, phân loại, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo bồi dưỡng và các chế độ chính sách, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với công chức, viên chức thuộc ngành;
- Tham mưu kế hoạch, quy hoạch công chức, viên chức, định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức theo danh mục các vị trí công tác được quy định của Chính phủ và Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Tham mưu thực hiện chế độ thôi việc, nghỉ hưu đối với công chức, viên chức;
- Tham mưu phê duyệt kế hoạch, thành lập Hội đồng tuyển dụng và công nhận kết quả tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc;
- Chủ trì, phối hợp các phòng chuyên môn kiểm tra việc thực hiện Luật lao động, Luật bảo hiểm xã hội, Luật cán bộ, công chức, Luật viên chức theo quy định;
- Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức diện Sở quản lý; hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện quản lý, sử dụng, lưu trữ hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật;
- Là thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng ngành. Được tham gia làm thành viên của một số ban, Hội đồng của Sở khi có yêu cầu để thực hiện nhiệm vụ tổ chức cán bộ;
- Tham mưu thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ ngành; công tác xây dựng Đảng của ngành;
- Tham mưu Giám đốc Sở trong công tác quản lý đoàn ra nước ngoài; 
- Tham mưu tổ chức đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức và cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn làm công tác quản lý về nông nghiệp; lâm nghiệp; diêm nghiệp; thuỷ sản; thuỷ lợi; phát triển nông thôn; phòng, chống thiên tai; chất lượng an toàn thực phẩm đối với nông sản, lâm sản, thuỷ sản và muối theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh;
- Tham mưu công tác quản lý nhà nước về thanh niên và các hội trong lĩnh vực nông nghiệp và PTNT;
- Tham mưu Giám đốc Sở theo dõi, thực hiện công tác cải cách hành chính trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở;
e. Tham mưu đánh giá công vụ đối với các phòng chuyên môn và các đơn vị trực thuộc;
g. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và phân công của Giám đốc Sở.

Liên kết website

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Thành Vinh - Giám đốc Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Đồng Nai 
Địa chỉ: Đường Đồng Khởi, Khu phố 3, Phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3822970 - Fax: 0251. 3827393 Email: snnptnt@dongnai.gov.vn 
Bản quyền thuộc về Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Đồng Nai
® Ghi rõ nguồn " Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Đồng Nai " khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​