​Ban hành Kế hoạch phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Thực hiện Quyết định số 922/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.
Ngày 12 tháng 7 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã ban hành Kế hoạch số 172 /KH-UBND về Phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, giai đoạn 2023-2025, trong đó có một số nội dung trọng tâm như sau:
 Kế hoạch phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai_hình 1.jpg
Một điểm du lịch sinh thái tại BQLRPH Tân Phú
 
* Về mục tiêu cụ thể:
- Phát triển, chuẩn hóa các điểm đến và sản phẩm du lịch nông thôn của tỉnh; tiến tới công nhận từ 01- 03 điểm du lịch nông thôn tại các địa phương; 50% cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch nông thôn được công nhận đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch.
- Đẩy mạnh phát triển du lịch nông thôn gắn với quá trình chuyển đổi số; ít nhất 50% điểm du lịch nông thôn của tỉnh được công nhận được số hóa và kết nối trên trang quảng bá, xúc tiến du lịch bằng công nghệ số.
- Phấn đấu 100% điểm du lịch nông thôn được giới thiệu, quảng bá; 50% điểm du lịch nông thôn ứng dụng các giao dịch điện tử trong hoạt động du lịch.
- Phấn đấu mỗi huyện và thành phố Long Khánh xây dựng ít nhất 01 mô hình chuỗi liên kết du lịch nông nghiệp nông thôn đặc thù trên địa bàn.
- Có ít nhất 70% chủ cơ sở du lịch nông thôn được đào tạo, tập huấn về nghiệp vụ quản lý du lịch; 80% lao động du lịch nông thôn được bồi dưỡng, tập huấn và nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng phục vụ khách du lịch.
- Xây dựng cơ sở dữ liệu và bản đồ số các điểm du lịch nông thôn trên toàn tỉnh.
 Kế hoạch phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai_hình 2.JPG
Cảnh quan rừng tự nhiên, điểm du lịch sinh thái tại Định Quán
 
* Các nhóm nhiệm vụ chính:
- Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch khu vực nông thôn, phát triển hệ thống khu, điểm du lịch nông thôn đặc trưng.
- Xây dựng, phát triển, nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch nông thôn.
- Quảng bá, xúc tiến du lịch nông thôn.
- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch nông thôn.
* Giải pháp thực hiện kế hoạch, bao gồm:
Để triển khai thực hiện các mục tiêu và nhiệm vụ, kế hoạch đã xác định 5 nhóm giải pháp lớn, cụ thể: (1) Giải  pháp về Chính sách hỗ trợ cho đầu tư phát triển du lịch khu vực nông thôn; (2) Huy động, lồng ghép và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho phát tiển du lịch nông thôn; (3) Tăng cường công tác phối hợp liên ngành, quản lý điểm đến du lịch nông thôn; (4) Nâng cao hiệu quả xúc tiến quảng bá, kết nối điểm đến du lịch nông thôn; (5) Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch khu vực nông thôn.
Để phối hợp, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp, UBND tỉnh đã phân công cụ thể trách nhiệm cho các sở, ban ngành, địa phương, trong đó: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là đơn vị chủ trì thực hiện kế hoạch có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT và các sở, ngành, địa phương có liên quan triển khai thực hiện các nội dung, cụ thể:
-Thực hiện khảo sát, đánh giá thực trạng phát triển du lịch nông thôn, nguồn nhân lực du lịch nông thôn tại khu vực nông thôn. Xây dựng, lựa chọn mô hình điểm du lịch nông thôn và liên kết chuỗi điểm du lịch nông thôn.
- Hỗ trợ các tổ chức, cá nhân khai thác, phát triển du lịch nông thôn; hướng dẫn thực hiện công nhận điểm du lịch nông thôn; công nhận cơ sở cung cấp dịch vụ du lịch nông thôn đạt tiêu chuẩn.
-Lồng ghép việc xúc tiến các điểm đến, sản phẩm du lịch nông nghiệp, nông thôn trong chương trình xúc tiến quảng bá du lịch; phối hợp các địa phương tăng cường xúc tiến, quảng bá sản phẩm du lịch nông thôn.
- Phối hợp các chuyên gia tư vấn về chuyên môn và tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng nghề cho các đơn vị quản lý, đơn vị lữ hành và các đối tượng tham gia phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới.
-Xây dựng cơ sở dữ liệu và bản đồ số các điểm du lịch nông thôn.
- Nghiên cứu, đề xuất cơ chế chính sách đầu tư, phát triển sản phẩm du lịch nông thôn, thu hút khách, hỗ trợ doanh nghiệp lữ hành đưa khách về nông thôn.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ:
-Xây dựng và phát triển các sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm chế biến từ nông sản, các sản phẩm làng nghề, các mô hình phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với du lịch nông thôn.
-Phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp, lựa chọn, phê duyệt danh mục các mô hình thí điểm thuộc Chương trình đề xuất hỗ trợ từ ngân sách trung ương và hướng dẫn UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện gắn với các mục tiêu xây dựng nông thôn mới.
-Tổng hợp nhu cầu kinh phí thực hiện các nội dung, nhiệm vụ liên quan đến sử dụng kinh phí từ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021 - 2025 gửi lấy ý kiến Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư trước khi báo cáo UBND tỉnh.
 Kế hoạch phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai_hình 3.jpg
Một điểm du lịch nông nghiệp tại huyện Tân Phú
 
Bên cạnh đó, các sở ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và truyền thông, Công an tỉnh và UBND các huyện, thành phố Long Khánh và Biên Hòa có trách nhiệm phối hợp với đơn vị chủ trì thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình.   
Nguyễn Văn Đều - Sở Nông nghiệp và  PTNT
 
 

Liên kết website

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Cao Tiến Sỹ - Giám đốc Sở Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Đồng Nai 
Địa chỉ: 518, Đường Đồng Khởi, Khu phố 3, Phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3822970 - Fax: 0251. 3827393 Email: vbsnnptnt@dongnai.gov.vn
Bộ phận một cửa giải quyết TTHC: 0251. 8823248
Bản quyền thuộc về Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Đồng Nai
® Ghi rõ nguồn " Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Đồng Nai " khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​