​Sở Nông nghiệp và PTNT kiểm tra công tác cải cách hành chính, kiểm soát hành chính và đánh giá nội bộ đợt 2 tại các đơn vị trực thuộc

Để đánh giá chất lượng và tiến độ thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính tại các đơn vị trực thuộc Sở, đồng thời rà soát những thuận lợi, khó khăn kịp thời chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022.
Ngày 04/10/2022, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Quyết định số 208/QĐ-SNN về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính và đánh giá nội bộ tại các đơn vị trực thuộc Sở đợt 2 năm 2022. Ngày 12 - 14/10/2022, Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra nội dung báo cáo theo đề cương, các tài liệu kiểm chứng tại Chi cục Kiểm lâm; Chi cục Phát triển nông thôn và Quản lý chất lượng NLTS; Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp tỉnh; Ban Quản lý rừng phòng hộ Long Thành. Trong đó, 03 đơn vị kiểm tra trực tiếp và 01 đơn vị kiểm tra trực tuyến (Chi cục Phát triển nông thôn và Quản lý chất lượng NLTS).
Qua kiểm tra, cho thấy các đơn vị đã thực tốt một số nội dung như: nhiều đơn vị ban hành kế hoạch và triển khai thực hiện đầy đủ; tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trước hạn và đúng hạn, không có hồ sơ nào bị chậm trễ; tỷ lệ hồ sơ thủ tục giải quyết trực tuyến cao; cập nhật đầy đủ các dữ liệu về công chức trên mềm nội vụ…; duy trì tốt hiệu lực, hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2015. Bên cạnh những nội dung thực hiện tốt, cũng còn một số nội dung thực hiện chưa tốt: một số đơn vị xây dựng kế hoạch chưa thể hiện các nhiệm vụ cụ thể, thời gian hoàn thành các nhiệm vụ; các kế hoạch về cải cách hành chính chưa phù hợp với nhiệm vụ của đơn vị; việc tham gia viết tin, bài tuyên truyền về cải cách hành chính còn hạn chế; chưa đề xuất các sáng kiến về cải cách hành chính; chưa thực hiện rà soát đăng ký cấp chứng thư số chuyên dùng cho lãnh đạo các phòng, trạm.
Trên cơ sở báo cáo kết quả kiểm tra của Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính và đánh giá nội bộ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị lãnh đạo các đơn vị tập trung triển khai thực hiện trong thời gian tới các nội dung sau:
1. Khắc phục các hạn chế, tồn tại đã được nêu ra tại kết luận này và các Kết luận kiểm tra cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính của Sở đối với đơn vị từ năm 2021 trở về trước.
2. Khuyến khích công chức, viên chức đăng ký các sáng kiến, giải pháp mới trong cải cách hành chính.
3. Khi xây dựng các kế hoạch về công tác cải cách hành chính, đơn vị căn cứ vào tình hình thực tế để xác định các nội dung thực tế cụ thể cho phù hợp.
4. Hàng năm căn cứ kế hoạch ứng dụng công nghệ thông và kế hoạch chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng của Sở, xác định nội dung trọng tâm phù hợp để xây dựng kế hoạch hoặc triển khai thực hiện tại đơn vị.
5. Tiếp tục thực hiện rà soát việc lưu trữ và quản lý hồ sơ viên chức bằng hồ sơ giấy và phần mềm hệ thống quản lý ngành nội vụ Đồng Nai đảm bảo theo quy định tại Thông tư số 07/2019/TT-BNV ngày 01/6/2019 quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ viên chức để thực hiện đúng quy định và cập nhật đầy thông tin của viên chức lên phần mềm ngành nội vụ.
6. Đề nghị đơn vị thực hiện rà soát đăng ký cấp chứng thư số chuyên dùng cho lãnh đạo các phòng, trạm. Ứng dụng phần mềm quản lý văn bản và thực hiện ký số tại các trạm.
7. Đơn vị cung cấp bổ sung số liệu cụ thể hơn trong phiếu ghi chép, đồng thời tiếp tục áp dụng, duy trì, cải tiến đối với HTQLCL, tăng cường các hoạt động tự đánh giá, để sớm phát hiện các vấn đề rủi ro, nhằm kịp thời đưa ra hành động khắc phục.
Nguyễn Thương – Phòng Tổ chức Cán bộ
 
 

Các tin khác

Liên kết website

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Đình Minh - Phó Giám đốc Sở Phụ trách Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Đồng Nai 
Địa chỉ: 518, Đường Đồng Khởi, Khu phố 3, Phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3822970 - Fax: 0251. 3827393 Email: vbsnnptnt@dongnai.gov.vn
Bộ phận một cửa giải quyết TTHC: 0251. 8823248
Bản quyền thuộc về Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Đồng Nai
® Ghi rõ nguồn " Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Đồng Nai " khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​