“Họp mặt Hội Thủy lợi Đồng Nai năm 2018”

​Ngày 11/11/2018, Hội Thủy lợi tỉnh Đồng Nai tổ chức Buổi Họp mặt Hội Thủy lợi Đồng Nai năm 2018 nhằm đánh giá kết quả hoạt động của Hội Thủy lợi tỉnh Đồng Nai năm 2018, xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2019 và đặc biệt để gặp gỡ, ôn lại truyền thống, kỷ niệm của các thế hệ làm công tác thủy lợi trên địa bàn tỉnh.
Tham dự có ông Trần Đình Minh - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ông Nguyễn Văn Liệt – Nguyên Phó Giám đốc Sở Khoa học và công nghệ - Đại diện Liên hiệp Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh Đồng Nai và hơn 50 hội viên Hội Thủy lợi Đồng Nai.
Họp mặt Hội Thủy lợi Đồng Nai năm 2018_hình 1.jpg
Ảnh: Ông Trần Đình Minh - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT
phát biểu tại hội nghị
Thay mặt Hội Thủy lợi tỉnh Đồng Nai, ông Mai Trung Ý – Chủ tịch Hội đã báo cáo tóm tắt những kết quả đã đạt được về công tác thủy lợi trong năm 2018, cụ thể như:
Trong công tác thủy lợi, Hội Thủy lợi tỉnh Đồng Nai đã phối hợp tổ chức thực hiện quy hoạch thủy lợi tỉnh Đồng Nai đến năm 2025, định hướng đến năm 2035, trong đó một số công trình đã hoàn thành như: Hồ Lộc An, Trạm bơm Hiếu Liêm, Trạm bơm Bến Thuyền và các dự án đang triển khai như: Hệ thống thủy lợi phục vụ tưới vùng mía Định Quán, hồ Gia Măng,…; đến nay trên địa bàn tỉnh đã có 130 công trình thủy lợi phục vụ sản xuất và sinh hoạt, kết quả diện tích tưới năm 2018 đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch, cụ thể : Vụ Đông Xuân đạt hơn 20.600 ha (đạt 106,21% so với kế hoạch), vụ Hè Thu đạt hơn 14.600 ha (đạt 100,84% so với kế hoạch); ước kết quả vụ Mùa là 11.200 ha (đạt 100,96% so với kế hoạch).
Các thành viên của Hội Thủy lợi cũng tham gia đóng góp cho kết quả thực hiện Đề án cấp nước sạch nông thôn và quy hoạch cấp nước nông thôn đến năm 2020, định hướng đến năm 2025; với mục tiêu đến hết năm 2018, tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn 02 của Bộ Y tế đạt 70%, tỷ lệ người dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100% (đạt chỉ tiêu kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh).
Trong công tác xây dựng và triển khai kế hoạch, phương án phòng chống thiên tai đã được thực hiện kịp thời, có hiệu quả. Các thành viên của Hội Thủy lợi đã tham gia thẩm định, đề xuất hỗ trợ thiệt hại do mưa trái mùa gây ra với diện tích hơn 41.300 ha, tổng kinh phí hỗ trợ hơn 82,7 tỷ đồng; hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại cá chết trên sông La Ngà, huyện Định Quán. Tổng số hộ bị thiệt hại là 129 hộ, kinh phí hỗ trợ hơn 12,200 tỷ đồng.
Phát biểu chỉ đạo định hướng cho công tác Hội Thủy lợi Đồng Nai năm 2019, ông Trần Đình Minh - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trân trọng cảm ơn cán bộ, công chức, người lao động ngành Thủy lợi qua các thời kỳ, đã đoàn kết, thống nhất, đóng góp công sức cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của ngành thủy lợi Đồng Nai. Để đạt được những kết quả trong năm 2018, các cán bộ trong ngành thủy lợi đã và đang nỗ lực, cố gắng, vượt qua khó khăn, thách thức quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao. Đồng thời mong muốn cán bộ, hội viên Hội Thủy lợi sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của mình, xây dựng hội ngày càng lớn mạnh, góp phần vào công tác thủy lợi của tỉnh Đồng Nai nói riêng và cả nước nói chung.
Mặc dù đã có nhiều cố gắng, song đến nay, diện tích chủ động tưới từ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh mới đạt khoảng 12% so với nhu cầu tưới, nhiều nơi chưa có công trình thủy lợi cung cấp nguồn nước tưới ổn định, công trình cấp nước sinh hoạt cũng đáp ứng yêu cầu. Công tác phòng chống thiên tai đã được tập trung thực hiện, tuy nhiên do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, thiên tai đã ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Trước tình hình biến đổi khí hậu ngày càng cực đoan, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống và sinh hoạt của người dân trong tỉnh, đòi hỏi mỗi cán bộ, nhân viên trong ngành thủy lợi phải nỗ lực, phấn đầu hơn nữa, góp phần xây dựng và phát triển ngành thủy lợi cũng như của ngành nông nghiệp và PTNT. Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời gian tới, cán bộ, hội viên Hội Thủy lợi cần tập trung thực hiện một số nội dung sau:
1. Tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến và thực hiện có hiệu quả các quy định của nhà nước về quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, trong đó cần tập trung nghiên cứu, triển khai thực hiện vào thực tiễn các nội dung của Luật Thủy lợi và các nghị định, thông tư hướng dẫn chi tiết Luật Thủy lợi, đặc biệt hoàn thành định mức kinh tế - kỹ thuật trong công tác quản lý, khai thác công trình thủy lợi, xây dựng phương án giá dịch vụ thủy lợi, sửa đổi, bổ sung quy định về tổ chức, quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh.
2. Nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý, khai thác hệ thống công trình thủy lợi, đặc biệt chú trọng đối với hệ thống thủy lợi nội đồng gắn với xây dựng nông thôn mới; phù hợp với định hướng về tái cơ cấu ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn trong lĩnh vực thủy lợi trên địa bàn tỉnh. Hoàn thành công tác tham mưu UBND tỉnh xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh quy định về hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong năm 2019.
2. Triển khai thực hiện có hiệu quả quy hoạch thủy lợi đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 đã được UBND tỉnh phê duyệt. Trong đó ngoài phục vụ tưới sản xuất nông nghiệp, cấp nước tưới cho cây trồng chủ lực, cần quan tâm nhiều hơn đến cấp nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất công nghiệp.
3. Thực hiện tốt công tác duy tu, bảo dưỡng, đầu tư nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy lợi đang hoạt động để nâng cao hiệu quả công trình. Áp dụng phương thức tưới nước tiên tiến, tiết kiệm phù hợp với từng công trình cụ thể, để nâng cao hiệu quả của các công trình thủy lợi.
4. Nâng cao mức đảm bảo an toàn hồ đập, thông qua tăng cường: Quản lý nhà nước về an toàn đập; Bảo đảm an toàn cho khu vực hạ lưu đập; Năng lực dự báo mưa lũ, vận hành hồ chứa theo thời gian thực. Trong đó hoàn thành đề án nâng cao năng lực quản lý an toàn đập trình UBND tỉnh phê duyệt theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
5. Nâng cao năng lực phòng chống thiên tai, qua triển khai: Rà soát, điều chỉnh Chiến lược phòng, chống thiên tai, kế hoạch phòng chống thiên tai theo điều 15 của luật phòng chống thiên tai; Xây dựng kế hoạch quản lý rủi ro thiên tai và kế hoạch quản lý lũ tổng hợp cho các lưu vực sông. 
7. Tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công nhân thủy lợi. Từng bước hiện đại hóa, áp dụng khoa học tiên tiến trong quy hoạch, xây dựng, quản lý, khai thác và bảo vệ các công trình thủy lợi.
8. Hội Thủy lợi Đồng Nai tiếp tục phát huy truyền thống, với vai trò, chức năng của Hội, tiếp tục tham gia tư vấn phản biện về quy hoạch, thiết kế, xây dựng, quản lý khai thác công trình thủy lợi, công trình cấp nước sạch nông thôn và các lĩnh vực liên quan.
9. Tuyên truyền, vận động các cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc và hội viên đã nghỉ hưu; hội viên, gia đình hội viên gương mẫu chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt nghĩa vụ của người công dân nơi cư trú. Xây dựng gia đình văn hoá, hạnh phúc, an khang.
Sở Nông nghiệp và PTNT mong muốn có sự tham gia, phối hợp của Hội Thủy lợi trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ trên, góp phần cùng ngành hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ tạo mọi điều kiện trong phạm vi trách nhiệm quản lý của ngành để Hội Thủy lợi hoạt động có hiệu quả.
Nguyễn Ngọc – CCTL
 

Các tin khác

Liên kết website

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Thành Vinh - Giám đốc Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Đồng Nai 
Địa chỉ: Đường Đồng Khởi, Khu phố 3, Phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3822970 - Fax: 0251. 3827393 Email: snnptnt@dongnai.gov.vn 
Bản quyền thuộc về Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Đồng Nai
® Ghi rõ nguồn " Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Đồng Nai " khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​