Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
  
  
  
  
  
TrichYeu
  
  
Attachment
  
Sở NN&PTNT11/10/2018

​QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán NSNN năm 2017 (thu hồi) của Sở Nông nghiệp và PTNT.

Dự toán ngân sách3
Attachment
  
Sở NN&PTNT11/8/2018

​QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách Nhà nước bổ sung năm 2017 (đợt 3) của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Dự toán ngân sách3
Attachment
  
Sở NN&PTNT112/26/2017

​QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách Nhà nước bổ sung năm 2017 (đợt 2) của Sở Nông nghiệp và PTNT.

Dự toán ngân sách3
Attachment
  
Sở NN&PTNT112/19/2017

​QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách NN năm 2018 của Sở Nông nghiệp và PTNT.

Dự toán ngân sách3
Attachment
  
Sở NN&PTNT13/2/2018

​QUYẾT ĐỊNH về việc công bố công khai dự toán chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu của ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương năm 2018 của Sở Nông nghiệp và PTNT.

Dự toán ngân sách3
Attachment
  
Sở NN&PTNT13/23/2018

​QUYẾT ĐỊNH V/v công bố công khai dự toán ngân sách NN bổ sung năm 2018 của Sở Nông nghiệp và PTNT

Dự toán ngân sách3
Attachment
  
Sở NN&PTNT15/3/2018

​QUYẾT ĐỊNH V/v công bố công khai dự toán ngân sách NN năm 2018 của Sở Nông nghiệp và PTNT.

Dự toán ngân sách3
Attachment
  
Sở NN&PTNT14/24/2018

​BÁO CÁO Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý I/2018 của Sở Nông nghiệp và PTNT.

Tình hình thực hiện dự toán ngân sách2
Attachment
  
Sở NN&PTNT11/29/2018

BÁO CÁO Tình hình công khai dự toán ngân sách năm 2018 của các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT.

Tổng hợp tình hình công khai5
Attachment
  
Sở NN&PTNT111/1/2017

​QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016 của Sở Nông nghiệp và PTNT.

Quyết toán ngân sách4
Attachment
  
Chi cục Trồng trọt BVTV208/1/2017

​Kết luận thanh tra về việc thanh tra về hoạt động sản xuất, kinh doanh giống cây trồng trên địa bàn tỉnh

Kết luận thanh tra7
Attachment
  
Chi cục Trồng trọt BVTV2010/5/2017

​Kết luận thanh tra định kỳ việc chấp hành Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Kết luận thanh tra7
Attachment
  
Chi cục Trồng trọt BVTV2012/25/2017

​Kết luận thanh tra về việc thanh tra đột xuất về hoạt động kinh doanh giống cây trồng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Kết luận thanh tra7
Attachment
  
Chi cục Trồng trọt BVTV202/6/2018

​Kết luận Thanh tra Về việc thanh tra về hoạt động sản xuất, kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Kết luận thanh tra7
Attachment
  
Chi cục Trồng trọt BVTV202/9/2018

​Kết luận thanh tra về việc thanh tra đột xuất về hoạt động sản xuất, kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Kết luận thanh tra7
Attachment
  
Sở NN&PTNT17/10/2018

​BÁO CÁO Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý II/2018 của Sở Nông nghiệp và PTNT

Tình hình thực hiện dự toán ngân sách2
Attachment
  
Sở NN&PTNT17/16/2018

​BÁO CÁO Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2018 của Sở Nông nghiệp và PTNT

Tình hình thực hiện dự toán ngân sách2
Attachment
  
Sở NN&PTNT17/31/2018

​QUYẾT ĐỊNH V/v công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách NN năm 2018 của Sở Nông nghiệp và PTNT.

Dự toán ngân sách3
Attachment
  
Sở NN&PTNT18/7/2018

​QUYẾT ĐỊNH V/v công bố công khai dự toán ngân sách NN bổ sung năm 2018 của Sở Nông nghiệp và PTNT

Dự toán ngân sách3
Attachment
  
Chi cục Trồng trọt BVTV2010/8/2018

​Kết luận thanh tra Về việc thanh tra, kiểm tra việc chấp hành Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Kết luận thanh tra7
Attachment
  
Sở NN&PTNT110/17/2018

​BÁO CÁO Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách NN quý III/2018 của các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT

Tình hình thực hiện dự toán ngân sách2
Attachment
  
Sở NN&PTNT112/18/2018

​QUYẾT ĐỊNH V/v công bố công khai dự toán chi ngân sách NN năm 2019 của Sở Nông nghiệp & PTNT

Dự toán ngân sách3
Attachment
  
Sở NN&PTNT112/18/2018

​QUYẾT ĐỊNH V/v công bố công khai thu hồi dự toán chi ngân sách NN năm 2018 của Sở Nông nghiệp & PTNT

Dự toán ngân sách3
Attachment
  
Sở NN&PTNT12/11/2019

​BÁO CÁO Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách NN năm 2018 của các đơn vị trực thuộc Sở NN&PTNT

Tình hình thực hiện dự toán ngân sách2
Attachment
  
Sở NN&PTNT11/16/2019

​BÁO CÁO Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách NN quý IV/2018 của các đơn vị trực thuộc Sở NN&PTNT

Tình hình thực hiện dự toán ngân sách2
Attachment
  
Sở NN&PTNT11/21/2019

​QUYẾT ĐỊNH V/v công bố công khai dự toán chi ngân sách NN năm 2019 của Sở NN&PTNT

Dự toán ngân sách3
Attachment
  
Sở NN&PTNT12/25/2019

​QUYẾT ĐỊNH V/v công bố công khai dự toán chi ngân sách NN năm 2019 của Sở NN&PTNT (bổ sung đợt 2)

Dự toán ngân sách3
Attachment
  
Chi cục PTNT và QLCLNLTS2111/23/2018

Kết quả kiểm tra, xếp loại các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản theo Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT năm 2018

Kết quả kiểm tra, xếp loại các cơ sở SXKD VTNN và sản phẩm nông lâm thủy sản8
Attachment
  
Sở NN&PTNT13/14/2019

QUYẾT ĐỊNH V/v công bố công khai quyết toán chi ngân sách nhà nước năm 2017 của Sở Nông nghiệp và PTNT.

Dự toán ngân sách3
Attachment
  
Sở NN&PTNT13/20/2019

​QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán chi ngân sách nahf nước năm 2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT (bổ sung đợt 2)

Dự toán ngân sách3
1 - 30Next