Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
  
  
4. Bao cao Chuyen de 2_2022.pdf
  
7/11/2022 1:27 PMNo presence informationDONGNAI\chinhhc.snnptnt
Lich tuan 01_01_2018.pdf
  
12/31/2017 10:36 AMNo presence informationDONGNAI\chinhhc.snnptntLịch làm việc tuần từ ngày 01/01/2018 đến ngày 05/01/2018
Lich tuan 02-7-2018.pdf
  
6/30/2018 11:33 PMNo presence informationDONGNAI\chinhhc.snnptntLịch làm việc tuần từ ngày 02/7/2018 đến ngày 06/7/2018
Lich tuan 04_03_2019.pdf
  
3/3/2019 10:48 AMNo presence informationDONGNAI\chinhhc.snnptntLịch làm việc tuần từ ngày 04/03/2019 đến ngày 08/03/2018
Lich tuan 04_6_2018.pdf
  
6/4/2018 9:05 AMNo presence informationDONGNAI\chinhhc.snnptntLịch làm việc tuần từ ngày 04/6/2018 đến ngày 08/6/2018
Lich tuan 05_11_2018.pdf
  
11/5/2018 6:15 AMNo presence informationDONGNAI\chinhhc.snnptntLịch làm việc tuần từ ngày 05/11/2018 đến ngày 09/11/2018
Lich tuan 10_9_2018.pdf
  
9/7/2018 4:01 PMNo presence informationDONGNAI\chinhhc.snnptntLịch làm việc tuần từ ngày 10/9/2018 đến ngày 14/9/2018
Lich tuan 10-4-2017.pdf
  
4/9/2017 11:17 AMNo presence informationDONGNAI\chinhhc.snnptntLịch làm việc tuần từ ngày 10/4/2017 đến ngày 14/4/2017
Lich tuan 11-6-2018.pdf
  
6/12/2018 8:16 PMNo presence informationDONGNAI\chinhhc.snnptntLịch làm việc tuần từ ngày 11/6/2018 đến ngày 15/6/2018
Lich Tuan 12-9-2016.pdf
  
9/13/2016 11:07 AMNo presence informationDONGNAI\chinhhc.snnptntLịch làm việc tuần từ ngày 12/9/2016 đến ngày 16/9/2016
Lich tuan 13-2-2017.pdf
  
2/13/2017 7:17 AMNo presence informationDONGNAI\chinhhc.snnptntLịch làm việc tuần từ ngày 13/02/2017 đến ngày 17/02/2017
Lich tuan 13-3-2017.pdf
  
3/10/2017 4:14 PMNo presence informationDONGNAI\chinhhc.snnptntLịch làm việc tuần từ ngày 13/03/2017 đến ngày 17/03/2017
Lich tuan 14_01_2019.pdf
  
1/14/2019 7:37 AMNo presence informationDONGNAI\chinhhc.snnptntLịch làm việc tuần từ ngày 14/01/2019 đến ngày 18/01/2019
Lich tuan 14_11_2016.pdf
  
11/21/2016 7:23 AMNo presence informationDONGNAI\chinhhc.snnptntLịch làm việc tuần từ ngày 14/11/2016 đến ngày 18/11/2016
Lich tuan 15_01_2018.pdf
  
1/15/2018 3:55 PMNo presence informationDONGNAI\chinhhc.snnptntLịch làm việc tuần từ ngày 15/01/2018 đến ngày 19/01/2018
Lich tuan 15_10_2018.pdf
  
10/15/2018 7:08 AMNo presence informationDONGNAI\chinhhc.snnptnt Lịch làm việc tuần từ ngày 15/10/2018 đến ngày 19/10/2018
Lich tuan 15-8-2016.pdf
  
8/16/2016 8:16 AMNo presence informationDONGNAI\chinhhc.snnptntLịch làm việc tuần từ ngày 15/8/2016 đến ngày 19/8/2016
Lich tuan 16_4_2018.pdf
  
4/15/2018 9:56 AMNo presence informationDONGNAI\chinhhc.snnptntLịch làm việc tuần từ ngày 16/4/2018 đến ngày 20/4/2018
Lich tuan 16_7_2018.pdf
  
7/13/2018 4:30 PMNo presence informationDONGNAI\chinhhc.snnptntLịch làm việc tuần từ ngày 16/7/2018 đến ngày 20/7/2018
Lich tuan 16-1-2017.pdf
  
1/16/2017 8:31 AMNo presence informationDONGNAI\chinhhc.snnptntLịch làm việc tuần từ ngày 16/01/2017 đến ngày 20/01/2017
Lich tuan 17_14_2017.pdf
  
4/17/2017 3:01 PMNo presence informationDONGNAI\chinhhc.snnptntLịch làm việc tuần từ ngày 17/4/2017 đến ngày 21/4/2017
Lich tuan 17_9_2018.pdf
  
9/14/2018 3:36 PMNo presence informationDONGNAI\chinhhc.snnptntLịch làm việc tuần từ ngày 17/9/2018 đến ngày 21/9/2018
Lich tuan 17-10-2016.pdf
  
10/16/2016 10:05 PMNo presence informationDONGNAI\chinhhc.snnptntLịch làm việc tuần từ ngày 17/10/2016 đến ngày 21/10/2016
Lich tuan 18_6_2018.pdf
  
6/21/2018 8:46 AMNo presence informationDONGNAI\chinhhc.snnptntLịch làm việc tuần từ ngày 18/6/2018 đến ngày 22/6/2018
Lich tuan 19_11_2018.pdf
  
11/16/2018 4:12 PMNo presence informationDONGNAI\chinhhc.snnptntLịch làm việc tuần từ ngày 19/11/2018 đến ngày 23/11/2018
Lich Tuan 19-12-2016.pdf
  
12/19/2016 6:54 AMNo presence informationDONGNAI\chinhhc.snnptntLịch làm việc tuần từ ngày 19/12/2016 đến ngày 23/12/2016
Lich Tuan 19-9-2016.pdf
  
9/16/2016 3:56 PMNo presence informationDONGNAI\chinhhc.snnptntLịch làm việc tuần từ ngày 19/9/2016 đến ngày 23/9/2016
Lich tuan 20_8_2018.pdf
  
8/19/2018 9:21 PMNo presence informationDONGNAI\chinhhc.snnptntLịch làm việc tuần từ ngày 20/8/2018 đến ngày 24/8/2018
Lich tuan 20-3-2017.pdf
  
3/17/2017 4:18 PMNo presence informationDONGNAI\chinhhc.snnptntLịch làm việc tuần từ ngày 20/03/2017 đến ngày 24/03/2017
Lich tuan 21_11_2016.pdf
  
11/21/2016 7:23 AMNo presence informationDONGNAI\chinhhc.snnptntLịch làm việc tuần từ ngày 21/11/2016 đến ngày 25/11/2016
1 - 30Next